กล้องวงจรปิด CCTV | เว็บบอร์ด ศูนย์รวมข้อมูลด้านกล้องวงจรปิด
พฤศจิกายน 14, 2019, 06:17:14 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ThaiCCD.Com ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บบอร์ดกล้องวงจรปิด CCTV ^^
 
  หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 ... 8
1  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / รวมงานประมูล โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ!! / ประกวดราคากล้องวงจรปิดที่โรงบาลศิริราช เมื่อ: กันยายน 21, 2016, 10:58:49 am
ประกาศโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์   
เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๔ ตัวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน   
    
                 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๔ ตัวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ตามรายการ ดังนี้   
                  กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 14 ตัวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน   จำนวน ๑ งาน   

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ณ  วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
                   ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวาโย ชั้น ๖ โซน A โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๕ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อ   ได้ที่ ส่วนจัดซื้อและพัสดุ ชั้น ๖ โซน A อาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://e-procurement.siphhospital.com/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๑๙-๑๘๘๓ ในวันและเวลาราชการ
2  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / รวมงานประมูล โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ!! / ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๘ ชุด เมื่อ: มกราคม 05, 2016, 02:10:50 pm
 ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน  ๘  ชุด

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อและติดตั้งและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน  ๘  ชุด

ราคางบประมาณในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๘๙๙,๙๖๖.๐๑ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทหนึ่งสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                     ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                     ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                     ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                     ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ณ วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                     ๕. ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                     ๖. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                    ๗. ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ระหว่างวันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ก่อนเวลา  ๑๖.๓๐  น. ในวันและเวลาราชการ  ณ  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง โดยให้ถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท  ได้ที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  งานพัสดุและทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.   ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.poochaosamingprai.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๒-๓๖๓-๙๘๐๐ ต่อ ๘๔๕ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘
3  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลบางขนาก จ.ฉะเชิงเทรา สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 03:35:05 pm

ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก
เรื่องสอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๖

 
          เทศบาลตำบลบางขนากมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๖ ตามรายการ ดังนี้
 
   แบบ IP Camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านพิกเซล จำนวน 6 ชุด และแบบสปีดโดม ความละเอียดไม่น้อยกว่า 704x576 พิกเซล จำนวน 1 ชุด เป็นระบบ Day&Night และ lens ที่ใช้เป็นแบบ Autolris จำนวน ๖ ชุด

 
        รายละเอียดตามปริมาณงาน  คุณลักษณะและประมาณการตามเทศบาลกำหนด   
         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลบางขนาก
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบางขนาก ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก และในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องศูนย์ร่วมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐  บาท  ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkhanag.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๕๒-๔๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย มงคล ชัยพินิจนรชาติ)
 
ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
 
นายกเทศมนตรีตำบลบางขนาก
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง ธนาทิพย์ มากศิริ) 
       ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาง ธนาทิพย์ มากศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555
4  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / กรมชลประทาน สอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบและพร้อมติดตั้ง เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 03:32:57 pm
ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบและพร้อมติดตั้ง
เลขที่ พล. ๒๕ / ๒๕๕๕

  
                    กรมชลประทาน  โดย โครงการชลประทานพิษณุโลก   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และพร้อมติดตั้ง   จำนวน   ๒   รายการ    ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของกรมชลประทานที่แนบ  วงเงินงบประมาณ   ๒๗๗,๐๐๐.๐๐  บาท     ของงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  ใช้รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานพิษณุโลก  ๑  โครงการ   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก  รายละเอียดตามใบเสนอราคาที่แนบ

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
              ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
              ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
              ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
              ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมชลประทาน ณ วันประกาศ สอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

                                 กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่   ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๕    เวลา  ๑๐.๐๐  น.            ถึงเวลา  ๑๑.๐๐ น.    ณ. โครงการชลประทานพิษณุโลก  ๘๒/๑๓  ถนนวังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

                                กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕   ถึงวันที่   ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕    ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุโครงการชลประทานพิษณุโลก   ถนนวังจันทน์   ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง-พิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป   ณ หน่วยพัสดุโครงการชลประทานพิษณุโลก    ถนนวังจันทน์   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก.

                                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุโครงการชลประทานพิษณุโลก   ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่   ๒๔  กันยายน   ๒๕๕๕  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๕-๘๙๑๖ ต่อ ๒๑๔  ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทานที่http://procurement.rid.go.th และ http://irrigation.rid.go.th/rid3/phitsanulok/
    
                          การสอบราคาครั้งนี้  จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕กรมชลประทานสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ  และในกรณี  ผู้เสนอราคาซึ่งกรมฯ  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด กรมจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย
  
                        
 
          
 
                  
 
          
 
          
 
 


  
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน  
 

  
 
สำเนาถูกต้อง  
  
(นาง วิมล ชื่นชูกลิ่น)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาง วิมล ชื่นชูกลิ่น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ พล.25/2555
 
5  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลท่าข้าม จ.ตรัง สอบราคาซื้อโครงการป้องกันยาเสพติด ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 03:31:25 pm
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม
เรื่องสอบราคาซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)

 
          เทศบาลตำบลท่าข้ามมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ตามรายการ ดังนี้
 
   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน ๘ จุด

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลท่าข้าม
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลท่าข้าม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอปะเหลียน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๒๘๙๓๐๒ต่อ๒๐ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาง พรพรรณ รัตนพฤกษ์พันธ์)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม
 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว วินัฏตา สุวรรณพงค์) 
       ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาง บุปผา กาหยี ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555
6  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด โรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 03:28:42 pm
ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เรื่อง สอบราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV งานระบบควบคุมระยะไกลโรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร จำนวน ๑ SE

 
             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV งานระบบควบคุมระยะไกลโรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร จำนวน ๑ SE ตามรายการ ดังนี้
                  ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV งานระบบควบคุมระยะไกลโรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร จำนวน ๑   ชุด
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ แผนกจัดหาเขื่อนสิริกิติ์ อาคาร ท.๑๐๑ ชั้น ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ แผนกจัดหาเขื่อนสิริกิติ์ อาคาร ท.๑๐๑ ชั้น ๑ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๔๖-๑๑๕๘ ในวันและเวลาราชการ
 
 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร) 
ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ 
 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว พัทธนันท์ อัมพรชัยโชติ) 
 หัวหน้าแผนกจัดหาเขื่อนสิริกิติ์ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว พัทธนันท์ อัมพรชัยโชติ หัวหน้าแผนกจัดหาเขื่อนสิริกิติ์
 ไม่มีการจัดทำเอกสารสอบราคา
 
7  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / อบต.พะเนียด จ.นครปฐม สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 03:25:51 pm
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด

เรื่อง  สอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน  ๑๖ ชุด
อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
********************


                        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง แบบอินฟาเรด  ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๖๐๐ TVL ระบบ Day&Night  และ Lens ที่ใช้เป็นแบบ Autolris จำนวน ๑๖ ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๘๓๔,๐๐๐.-บาท 

                   ราคากลางในการสอบราคาในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๓๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

          ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ผลิต

๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดซื้อเอกสาร/ยื่นซองสอบราคา   ในวันที่      ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕           ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐   น.  ณ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ    อำเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม  และกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๕    ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐         น. ถึงเวลา    ๑๖.๓๐    เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ  ณ  ส่วนการคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด  โดยกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่     ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๕        ตั้งแต่เวลา    ๐๙.๓๐    น. เป็นต้นไป  ณ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ      อำเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม

          ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคา  ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด  ระหว่างวันที่  ๑๓  กันยายน ๒๕๕๕ ถึง วันที่  ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๕  ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.- บาท  เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ – ๒๒๗๑๒๒    ในวันและเวลาราชการ         

                    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๕๕

                             

         

                                               จ่าสิบเอก

 (ธัญญา  อ้นคง)

ปลัด อบต.  ปฎิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด


 

รายละเอียดโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ TP Camera

1.กล้องวงจรปิด แบบมาตรฐาน
คุณสมบัติ

- เป็นกล้องธรรมดา ภาพสี
- ccd 1/2 – 1/4 ” ขึ้นอยู่กับสภานที่
- ความละเอียด 540 – 800 TVL
- สนับสนุนเทคโนโลยี่ CRR (Color rolling correction)
- สนับสนุน BLC, AWB, Auto Iris and AGC 
- สนับสนุนเลนส์ 4mm -16mm (CS Mount)
- สามารถมองเห็นภาพเป็น ภาพสี ได้ในเวลากลางคืน (เมื่อมีแสงเล็กน้อย)
- จำนวน 4 ตัว

2. กล้องวงจรปิด แบบ อินฟาเรด
คุณสมบัติ
            - ccd1/2 – 1/4 ” ขึ้นอยู่กับสภานที่
            - ความละเอียด 540 – 800 TVL
            - รองรับความสว่าง 0 Lux/F1.2/ IP66 Water proof
            - อินฟาเรด 12ดวงขึ้นไปแบบLED /IR ทำงานในระยะ 15เมตรขึ้นไป
            - อินฟาเรด 1 ดวงขึ้นไปแบบIR Array ทำงานในระยะ 15เมตรขึ้นไป
            - สนับสนุน BLC, AWB, Auto Iris
            - จำนวน 12 ตัว
4.เครื่องบันทึกภาพ DVR
คุณสมบัติ
            - ระบบภาพแบบดิจิตอล ไม่ต้องต่อเข้าpcก็ ได้
            - รองรับกล้องได้ 16 ตัว
            - มีระบบบันทึกแบบเรียวไทม์
            - ลองรับภาษาไทย มี รีโมท เมาส์
            - จัดเก็บข้อมูลทาง USB, External Harddisk, Network, เมนูภาษาไทย
            - จำนวน 1 เครื่อง


5.ชุดคอมพิวเตอร์ชุดที่ 1
คุณสมบัติ
            - cpu  I3 3.30
            - Ram  4GB but 1333
            - HDD  STAT 3  1 TB  7200RPM * 32MB * 600MB/s
            - VGA  1 GB  DDR 3  128 Bit
            - เมาส์ คีย์บอร์ด
            - จอมอนิเตอร์ LED 20นิ้ว แบบ wide screen
            - พร้อมลงโปรแกม windows xp และโปรแกรม office
            - จำนวน 1 ชุด

6.ชุดคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
คุณสมบัติ
             - cpu I3 3.0
             - Ram 4GB but 1333
             - HDD 1 TB  7200RPM * 32MB * 600MB/s
             - เมาส์ คีย์บอร์ด
             - จอมอนิเตอร์ LED 20 นิ้ว แบบ wide screen
             - พร้อมลงโปรแกม windows xp และโปรแกรม office
             - จำนวน 1 ชุด
7. HDD แยก
คุณสมบัติ
            - STAT 3  2 TB  7200RPM * 64MB * 600MB/s
            - จำนวน 3 ลูก

8. Power Supply
คุณสมบัติ
            - เป็นแหล่งจ่ายไฟ DC 12V แบบ Switching จ่ายกระแสได้สูงสุด 12แอมป์(เต็มกำลัง)
            - สามารถรับสัญญาณ AC Input ได้ตั้งแต่ 100-240 VAC ทำให้สะดวกกับการใช้งาน
            - ป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ภายนอกทำให้การแสดงผลของภาพสม่ำเสมอ
            -  มีระบบป้องกันไฟ SCP, OVP, OCP พร้อมฟิวส์ควบคุมไฟลัดวงจร
            - สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้สูงสุด 16ช่องทาง (แยกอิสระพร้อมฟิวส์ป้องกันทุกช่อง)
            - ระยะหรือแรงดันในการจ่ายไฟสม่ำเสมอไม่ต่ำกว่า 100 เมตร
            - กล่องเหล็กแข็งแรงทนทาน, กันน้ำ(Water Proof), มีกุณแจล็อคกล่องพาวเวอร์
            - จำนวน 7 ชุด

6. สายสัญญาณRG 6
คุณสมบัติ       
            - RG6 มีสลิง

9. Housing
คุณสมบัติ
            - กล่องหุ้มกล้อง กันฝุ่นอลูมิเนียมใหญ่
            - สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
            - ขนาด 142*115*390 mm.  ขนานเปรี่ยนแปลง ตามหน้างานจริง
            - ตัวสินค้าเป็น อลูมิเนียม
            - ล็อกกุณแจได้
จำนวน16ชุด

 10. ขาตั้งกล้อง
คุณสมบัติ
            - ขาตั้งกล้องสำหรับกล้องวงจรปิด วัสดุทำจากเหล็ก ความยาว
            - 8 นิ้ว แข็งแรงทนทาน (เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร)
            - Material Metal (White)
            - Size (Length) 8 inch เปรี่ยนแปลงได้ ตามหน้างานจริง
            - Swivel Angle 360°
            - Tilt Angle 120°
            - Products Category Housing
            - Category Backet


 


 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง อุไร ปิ่นทอง) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาง อุไร ปิ่นทอง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2555

 
8  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลปลักแรด จ.พิษณุโลก เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 03:24:15 pm
ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

 
          เทศบาลตำบลปลักแรดมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้
 
   กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (ตามรายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลปลักแรด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ เทศบาลตำบลปลักแรด ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบางระกำ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ  900 (เก้าร้อยบาทถ้วน)ได้ที่ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลปลักแรด ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๓๖-๕๒๔๒ ต่อ ๑๐๐๒ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย พิพัฒน์ พันมา)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลักแรด
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง สมถวิล หรสาตร์) 
       ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาง สมถวิล หรสาตร์ ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2555
9  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / อบต.โนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 03:22:26 pm
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ ๑,๒,๙,๑๒ จำนวน ๒๐ ชุด

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ ๑,๒,๙,๑๒ จำนวน ๒๐ ชุด
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้


๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement:e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 
 
          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.๑,บ้านหนองขาม ม.๒,บ้านโนนสวรรค์ ม.๙,บ้านหนองขาม ม.๑๒ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.-  บาท ได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๖-๗๐๓๖ ในวันและเวลาราชการ
 
 
        ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕         
 
 
 
(นาย วิรัตน์ ชาวศรี)
 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง วิไล อุดม) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาง วิไล อุดม ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2555
10  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลนาป่า จ.ชลบุรี สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนา เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 08:06:40 pm
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘ จุด

 
          เทศบาลตำบลนาป่ามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘ จุด ตามรายการ ดังนี้
 
   จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง จำนวน ๘ จุด จำนวน ๑ โครงการ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคา/รับเอกสารสอบราคาฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลนาป่า ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยถือวันและเวลาที่เทศบาลตำบลนาป่าลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.napachon.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓-๘๐๕-๕๖๔๕-๖ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย สามารถ สุขสว่าง)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง ประภาชื่น ดุจเมืองแมน) 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาง รุ่งทิวา สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง 7
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2555
11  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / อบต.บางแขม จ.นครปฐม สอบราคาจ้างจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑-๑๐ เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 08:05:31 pm
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑-๑๐

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑-๑๐
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วันที่ ๑๑-๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ยื่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม โดยวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของอบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซิเอเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๙๘-๓๕๐๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
(พันจ่าอากาศเอก รณชัย แสงศรี)
 
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง จงจิตร รัตนพิทักษ์) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาง จงจิตร รัตนพิทักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 17/2555
12  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 08:04:13 pm
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

 
             สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามรายการ ดังนี้
                  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน ๑   รายการ
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งาน ๓ ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร (งานส่งกำลังบำรุง) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งาน ๓ ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร (งานส่งกำลังบำรุง) ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.policeyasothon.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๗๑๑๖๘๐ ในวันและเวลาราชการ
 
 

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕


(พลตำรวจตรีพรชัย ตรีสุผล) 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร 
 
 
 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(พันตำรวจเอก วินัย ฤทธิจันทร์) 
 รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย พันตำรวจเอก วินัย ฤทธิจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555
 
13  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก จ.บุรีรัมย์ สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 08:03:09 pm
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
เรื่องสอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณที่ทำการ อบต.

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหักมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณที่ทำการ อบต. ตามรายการ ดังนี้
 
   แบบอินฟาเรด ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 600 TVL ระบบ Day Night และ Lens ที่ใช้เป็นแบบ Auto lris จำนวน 16 ชุด รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและประมาณการที่กำหนด จำนวน ๑ ระบบ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก ยกเว้นวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ยื่นซองสอบราคาและจำหน่ายเอกสารสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระัดับตำบล ที่ว่าการอำเภอ ชั้น ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก จำหน่ายเอกสารสอบราคา ชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท ยกเว้นวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ จำหน่ายเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมุลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล ที่ว่าการอำเภอ ชั้น ๒ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๓๒-๐๘๐ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาง อารีย์ อุไรรัมย์)
 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาย พงศพัศ เทียนวรรณ) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาย พงศพัศ เทียนวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555
14  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / กรมการขนส่งทางบก สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบโทรทัศน์วงจรปิด สถานีขนส่งสินค้าร่มเ เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 07:58:14 pm
ประกาศ กรมการขนส่งทางบก
เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบโทรทัศน์วงจรปิด สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า

 
             กรมการขนส่งทางบกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบโทรทัศน์วงจรปิด สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร๖ชั้น๔ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ส่วนพัสดุและแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร๖ชั้น๔ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรม ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๑-๘๖๒๗ ในวันและเวลาราชการ
 
 

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕


(นางบุศรา วงศ์กำแหง) 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาย ทองคำ นิสัยสัตย์) 
 นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาย ทองคำ นิสัยสัตย์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 43/2555
 
15  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลระโนด จังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเท เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 07:57:04 pm
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕       
 ( สำเนา )

ประกาศเทศบาลตำบลระโนด
เรื่อง  สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล
จำนวน  5  จุด

..........................

                    ด้วยเทศบาลตำบลระโนด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล  จำนวน  5  จุด  โยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะของกล้องวงจรปิดพร้อมสถานที่ตดต้งแนบท้ายประกาศ

                   ผู้มีสิทธิเสนอรคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                  2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                  3.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                  4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลระโนด  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่  21 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ  ณ  ที่ว่าการอำเภอระโนด (ห้องปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  24 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในชุดละ  500.-บาท  ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลระโนด  ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่  10  เดือน กันยาย พ.ศ. 2555 ถึงวันที่  21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  www.ranodcity.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  (074) 392 - 565 ต่อ  19,20  ในวันและเวลาราชการ

                                        ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน กันยายน พ.ศ. 2555


                                                                                     (นายเกียรติศักดิ์  ตันธนกุล)
                                                                                    นายกเทศมนตรีตำบลระโนด
 
 
 
   กล้องวงจรปิด จำนวน ๕ จุด

 
 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว ชุติมณฑน์ นุ้ยดี) 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว เนติรัตน์ รักสวัสดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555

 
หน้า: [1] 2 3 ... 8
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!