กล้องวงจรปิด CCTV | เว็บบอร์ด ศูนย์รวมข้อมูลด้านกล้องวงจรปิด
กันยายน 21, 2019, 08:04:21 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ThaiCCD.Com ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บบอร์ดกล้องวงจรปิด CCTV ^^
 
  หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
  แสดงกระทู้
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 8
16  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / อบต.ธนู จ.อยุธยา สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 07:54:53 pm
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลธนู
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๘ จุด หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลธนูมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๘ จุด หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลธนู ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ องค์การบริการส่วนตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๗๗๓๖๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
(นาย เฉลียว สุขประเสริฐ)
 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธนู
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว บพิตร ไชยคีรี) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว บพิตร ไชยคีรี ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2555
17  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลสะพลี จ.ชุมพร สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 07:52:40 pm
ประกาศเทศบาลตำบลสะพลี
เรื่องสอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณหมู่ที่ ๑,๔,๕ และ ๙ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 
          เทศบาลตำบลสะพลีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณหมู่ที่ ๑,๔,๕ และ ๙ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตามรายการ ดังนี้
 
   แบบอินฟาเรด ติดตั้งเฉพาะจุด ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 600TVL และ Lens ที่ใช้เป็นแบบ Auto Iris จำนวน 6 ชุด จำนวน ๑ โครงการ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลสะพลี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลสะพลี ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ กองคลัง เทศบาลตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และ  ณ  ห้องประกวดราคาชั้น  ๑  ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร  ในวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึง  ๑๑.๐๐  น.  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ  ๕๐๐  บาท   ได้ที่ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saplee.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๕๖-๐๓๙๐ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ  หมายเหตุ  ลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕   
 
 
 
 
(นาย กฤษฎา โลพิศ)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสะพลี
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว รัชนี ชุ่มสนิท) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว รัชนี ชุ่มสนิท ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2555
18  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 07:51:12 pm
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๑,๓, ๔,๕,และหมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ยื่นตรงต่อกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ยกเว้นวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ยื่นซองสอบราคาได้ที่ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมชั้น ๒) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ เอกสารชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๐๕๒๐๐ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
(นาย เอกชัย เตียเจริญ)
 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว พูนสิน กลับบุญมา) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว พูนสิน กลับบุญมา ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2555

 
19  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลโคกปีบ จ.ปราจีนบุรี สอบราคาซื้อรติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 7 ตัว เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 10:02:12 pm
ประกาศเทศบาลตำบลโคกปีบ
เรื่องสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๗ ตัว พร้อมเครื่องรับ-ส่งสำหรับประกาศ

 
          เทศบาลตำบลโคกปีบมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๗ ตัว พร้อมเครื่องรับ-ส่งสำหรับประกาศ ตามรายการ ดังนี้
 
   กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๗ ตัว

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลโคกปีบ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกปีบ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๒๗-๖๑๑๔ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย สุทธิชัย เหรียญอารีย์)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกปีบ
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง จำนอง ดอนมอญ) 
       ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาง จำนอง ดอนมอญ ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2555
20  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 10:01:06 pm
ประกาศ เทศบาลตำบลเชียรใหญ่
เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

 
          เทศบาลตำบลเชียรใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณเขตเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ วันที่ ๗-๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญj) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chianyaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗-๕๓๘-๖๐๓๘,๐๗-๕๓๘-๖๑๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
(นาย สุกิต ประสพสุข)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเชียรใหญ่
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว หทัยรัตน์ บำเพ็ญ) 
       ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว หทัยรัตน์ บำเพ็ญ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2555
21  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตจังหวัดตรัง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 09:59:38 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ระบบ (ครั้งที่ ๒)

 
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ระบบ (ครั้งที่ ๒) ตามรายการ ดังนี้
                  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒   ระบบ
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๐๔๐๕๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี) 
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง 
 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว จิราพร หวังแก้ว) 
 เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว จิราพร หวังแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 22/2555(ครั้งที่2)
 
22  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 09:54:03 pm
ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณบ้านเกาะสมบูรณ์หมู่ที่ ๒และบริเวณบ้านดอนไม้เรียง หมู่ที่ ๖ ตำบลเจ็ดเสมียน

 
          เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณบ้านเกาะสมบูรณ์หมู่ที่ ๒และบริเวณบ้านดอนไม้เรียง หมู่ที่ ๖ ตำบลเจ็ดเสมียน ตามรายการ ดังนี้
 
   จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณบ้านเกาะสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒และบริเวณบ้านดอนไม้เรียง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาตำบลเจ็ดเสมียนและศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจ้ดจ้างขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอ) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน กองคลัง งานพัสดุ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๓๙๗๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาง อุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาย เฉลียว อิ่มทรัพย์) 
       ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุ 6
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาย เฉลียว อิ่มทรัพย์ ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุ 6
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2555
23  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / อบต.เขาค่าย จ.ชุมพร สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุด เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 09:51:56 pm
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๙ ชุด

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่ายมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน๙ชุด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ม.๑,๒,๓,๕,๑๑
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ๖-๑๖ ก.ย. ที่ทำการอบต.เขาค่าย ๑๗ ก.ย. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง(อปท)ระดับอำเภอ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอสวี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ อบต. เขาค่าย ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kaokhai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๖๒๑๐๐๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
(นาย เทิดศักดิ์ ขนอม)
 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาย ธีรพันธ์ รังสุวรรณ) 
       ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาย ธีรพันธ์ รังสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 7/55
24  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลโคกปีบ จ.ปราจีนบุรี สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 09:49:40 pm
ประกาศเทศบาลตำบลโคกปีบ
เรื่องสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๗ ตัว พร้อมเครื่องรับ-ส่งสำหรับประกาศ

 
          เทศบาลตำบลโคกปีบมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๗ ตัว พร้อมเครื่องรับ-ส่งสำหรับประกาศ ตามรายการ ดังนี้
 
   กล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน ๗ ตัว

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลโคกปีบ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกปีบ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๒๗-๖๑๑๔ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย สุทธิชัย เหรียญอารีย์)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกปีบ
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง จำนอง ดอนมอญ) 
       ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาง จำนอง ดอนมอญ ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2555
25  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / ตำรวจภูธรจังหวัด จ.ขอนแก่น สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 09:47:48 pm
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) แบบไร้สายระยะไกลพร้อมอุปกรณ์ ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น

 
             ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) แบบไร้สายระยะไกลพร้อมอุปกรณ์ ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ตามรายการ ดังนี้

                  จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)แบบไร้สายระยะไกล (กล้องจำนวน ๘ กล้อง) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑   รายการ
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาซื้อ    ได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khonkaen.police.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๔-๑๐๒๘ ในวันและเวลาราชการ
 
 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕


พลตำรวจตรี
 
(เพิ่มศักดิ์   ภราดรศักดิ์) 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น 
 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(ดาบตำรวจ สุรัตน์ อุปลา) 
 ผู้บังคับหมู่ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย ดาบตำรวจ สุรัตน์ อุปลา ผู้บังคับหมู่
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2555
 
26  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / อบต.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 09:34:35 pm
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้วมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมฦูลข่าวสารอำเภอลาดหลุมแก้ว และ อบต.ลาดหลุมแก้ว และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๙-๑๒๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
(นาย พงค์พันธุ์ นาคสวัสดิ์)
 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว พรศรี สำลี) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว พรศรี สำลี ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2555
27  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / อบต.สระกระเทียม จ.นครปฐม สอบราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 25 ชุด เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 09:32:46 pm
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระเทียม
เรื่องสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๕ ชุด

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระเทียมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๕ ชุด ตามรายการ ดังนี้
 
   กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๒๕ ชุด

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระเทียม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ๑.๑ ยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม ๑.๒ ยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ในเวลา ๐๘.๓๐ ? ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจ้างการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ อบต.สระกะเทียม ชุดละ ๕๐๐ บาท ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ นครปฐม หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔๒๘๖๗๕๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย สำเริง เกิดปั้น)
 
ตำแหน่ง นายกอบต.
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง สุปราณี สุขสมบัติ) 
       ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาง สุปราณี สุขสมบัติ ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555
28  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / กรมทางหลวง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บนสะพานมิตรภาพที่ จ.หนองคาย เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 09:31:04 pm
ประกาศ กรมทางหลวง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บนสะพานและถนนเชื่อมต่อคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๒ CS ๑๔๐๒ ตอนการเคหะแห่งชาติ-กลางสะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย-ลาว) ที่ กม.๕๐๙+๑๑๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

 
             กรมทางหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บนสะพานและถนนเชื่อมต่อคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๒ CS ๑๔๐๒ ตอนการเคหะแห่งชาติ-กลางสะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย-ลาว) ที่ กม.๕๐๙+๑๑๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ           
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมทางหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในงานจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา................-....................หรือผู้รับเหมา ..............-..................กับ กรมทางหลวง  และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมานั้น
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างใน วงเงินไม่น้อยกว่า………-………บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ แขวงการทางหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ แขวงการทางหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๔๒-๐๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล) 
ผู้อำนวยการแขวงการทางหนองคาย 
ในฐานะหัวหนัหน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว อัจฉราภรณ์ สุวิเสน) 
 ลูกจ้าง 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว อัจฉราภรณ์ สุวิเสน ลูกจ้าง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ สพ.1/2555
 
 
         
29  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / โรงพยาบาลชัยภูมิ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 09:29:21 pm
ประกาศโรงพยาบาลชัยภูมิ
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด

 
             โรงพยาบาลชัยภูมิมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด ตามรายการ ดังนี้

                  กล้องวงจรปิด จำนวน ๒   ชุด
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลชัยภูมิ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลชัยภูมิ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุฯ โรงพยาบาลชัยภูมิ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุฯ โรงพยาบาลชัยภูมิ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียด- หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๘๓๗๑๐๐-๓ ต่อ ๑๓๑๖ ในวันและเวลาราชการ
 
 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายสมปอง เจริญวัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว สุดารัตน์ นันทะกุล) 
 พนักงานพิมพ์ดีด 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว สุดารัตน์ นันทะกุล พนักงานพิมพ์ดีด
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 68/2555
 
30  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ จ.ปราจีนบุรี สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 09:22:22 pm
ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมเครื่องรับ-ส่งสำหรับประกาศพร้อมติดตั้ง

 
          เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมเครื่องรับ-ส่งสำหรับประกาศพร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้
 
                   กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องรับ-ส่งสำหรับประกาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ราคากลางสอบราคาจัดซื้อเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 
                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                    ๖.ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายมาแสดงด้วย
 
                     กำหนดยื่นซอง สอบราคา  ในวันที่  ๔ กันยายน ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ระหว่างวันที่วันที่ ๔ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง ๑๖.๓๐ น. และในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิชั้นล่าง) เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรับเอกสารสอบราคาซื้อ ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๔๐-๐๒๕๔  ต่อ ๑๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕             

 
 
 
 
(นาย อัครเดช อารี)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง พรไพฑูรย์ ศรีบุญเรือง) 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาง พรเพ็ญ เครือนิล ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 8
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!