กล้องวงจรปิด CCTV | เว็บบอร์ด ศูนย์รวมข้อมูลด้านกล้องวงจรปิด
สิงหาคม 26, 2019, 04:21:09 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ThaiCCD.Com ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บบอร์ดกล้องวงจรปิด CCTV ^^
 
  หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
  แสดงกระทู้
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8
46  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / อบต.ไชยราช จ.ประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 09:51:16 pm
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลไชยราช จำนวน ๑๐ จุด

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราชมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลไชยราช จำนวน ๑๐ จุด  (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางสะพานน้อย (ชั้น ๒)  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๖๙-๔๖๑๙ ต่อ ๑๗ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕     
 
 
 
(นาย ประทีป ทั่งศรี)
 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาย วิศิษฐ์ โต๊ะชื่น) 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นางสาว สุภาพ รื่นรวย ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2555
47  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / เทศบาลนครพิษณุโลก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง) เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 09:48:59 pm
ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง)

 
          เทศบาลนครพิษณุโลกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง) ตามรายการ ดังนี้
 
   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง) จำนวน ๗ รายการ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครพิษณุโลก ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ ห้องงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก และในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรับซองเสนอราคา ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500  บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ๐๕๕-๙๘๓๒๒๑-๓๐ ต่อ ๑๑๔-๑๑๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๙๘๓๒๒๑-๓๐ ต่อ ๑๑๔-๑๑๖ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย บุญทรง แทนธานี)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง ปรารถนา ต่ายชาวนา) 
       ตำแหน่ง ผอ.สำนักการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นาง ปรารถนา ต่ายชาวนา ตำแหน่ง ผอ.สำนักการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 18/2555
48  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จ.นนทบุรี สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 09:47:49 pm
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่องสอบราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

 
          สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามรายการ ดังนี้
 
   จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ชุด

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น ๔ เลขที่ ๔๗/๔๓๓ หมู่ ๓ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น ๔ เลขที่ ๔๗/๔๓๓ หมู่ ๓ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dti.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๘๐-๖๖๘๘ ต่อ ๖๐๖ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย ยุทธนา สวนสุข)
 
ตำแหน่ง ประธานคณะผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาวาอากาศเอก ศศกันต์ มานพ) 
       ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดหาพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นาวาอากาศเอก ศศกันต์ มานพ ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดหาพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5818.2/753
49  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด ๑ ชุด เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 09:45:45 pm
ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด ๑ ชุด

 
             สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้
                  ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑   ชุด
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๑ซี-๐๙ ชั้น ๑ ห้องสำนักผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๑ ห้อง ๑ซี-๐๗ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ubu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๓๕-๓๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์) 
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว รจนา เมษาคุณ) 
 นักวิชาการพัสดุ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นางสาว รจนา เมษาคุณ นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ม.อบ.(สค.)01/2555
 
 
50  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด งบ 2 แสนบาท เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 09:44:32 pm
ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

 
             มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๙๙๕.๙๙ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) พิษณุโลก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ๑ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๔๕ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ๑ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nu.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๙๖-๑๑๑๖,๐-๕๕๙๖-๑๑๘๗ ในวันและเวลาราชการ
 

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาย ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม) 
 นักวิชาการพัสดุ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นาย ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ รด.135/2555 (เลขที่โครงการ 55085027205)
 
51  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / อบต.เกาะศาลพระ จ.ราชบุรี สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 09:42:20 pm
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางสามแยกและทางเข้าโรงเรียนภายในตำบลเกาะศาลพระ รวม ๖ ชุด

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางสามแยกและทางเข้าโรงเรียนภายในตำบลเกาะศาลพระ รวม ๖ ชุด
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ภายในตำบลเกาะศาลพระ (รายละเอียดตามแบบแปลน) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  วันที่ ๑๔-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ และวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ (อำเภอวัดเพลง) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ  2,500  บาท  ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๓๖๓๑๕๐ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕     
 
 
 
(นาย โกวิทย์ อ่อนหวาน)
 
ตำแหน่ง นายก อบต.เกาะศาลพระ
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง ชัญญานิษฐ์ ธัชศฤงคารสกุล) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นาง ชัญญานิษฐ์ ธัชศฤงคารสกุล ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 14/2555
52  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / เทศบาลตำบลบางปลา จ.สมุทรสาคร สอบราคากล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 09:37:50 pm
ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา

 เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง

บริเวณรอบเขตเทศบาลตำบลบางปลา     
   

--------------------------------------

          ด้วยเทศบาลตำบลบางปลา   อำเภอเมืองสมุทรสาคร   มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง บริเวณรอบเขตเทศบาลตำบล-

บางปลา   จำนวน  24  ตัว  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้                                                                       

                       - กล้องวงจรปิด  CCTV แบบทรงกระบอก (INFRARED) ความละเอียด 600 TVL พร้อม

เลนส์ปรับได้  3.8 - 9.5 มม.  ระยะไม่น้อยกว่า  30  เมตร  จำนวน  24  กล้อง                                     

                       - เครื่องควบคุมและบันทึกภาพแบบ H 264 ขนาด 24 ช่อง   พร้อม HDD ความจุไม่น้อย-

กว่า  2 TB ภายในตัวเครื่อง    และสามารถเพิ่มความจุได้ไม่น้อยกว่า   8 TB   จำนวน 1 เครื่อง             

                       - จอแสดงภาพชนิด  LCDTV   ขนาด 46 นิ้ว   พร้อมอุปกรณ์   จำนวน 1 เครื่อง           

                      - เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาดไม่ต่ำกว่า  1200  VA มีกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1200 W       

จำนวน   1   เครื่อง                                                                                                                     

                       - สายสัญญาณภาพ  พร้อมสายไฟสำหรับเชื่อมกล้องกับเครื่องบันทึกภาพและอุปกรณ์

จำนวน  24 ชุด     รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล                                                                   

                      (ราคากลางของงานที่สอบราคาครั้งนี้   เป็นจำนวนเงิน  530,000.- บาท)                     

                           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา     ซึ่งได้จดทะเบียนภาษี-

มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)   และเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของตามที่สอบราคาดังกล่าว     และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง

เวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่    14   สิงหาคม  2555  -  27 สิงหาคม   2555           

ในวันและเวลาราชการ   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา   โดยในวันที่   20  สิงหาคม   2555         ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น   ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคายื่นซองสอบราคา   ณ   ศาลากลางจังหวัด-สมุทรสาคร ห้องประชุม 4 ชั้น 2 (หลังเก่า)   และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 เดือน สิงหาคม       

พ.ศ. 2555   ตั้งแต่เวลา 10.30  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  ห้องประชุม  4  ชั้น 2  (หลังเก่า) 

                           ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา   ชุดละ   300.-  บาท    ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบล-

บางปลา  ระหว่างวันที่  14  สิงหาคม  2555     ถึงวันที่  27  สิงหาคม  2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   (034)  468060, 468176    ในวันและเวลาราชการ

 

                                                   ประกาศ    ณ    วันที่    14    เดือน   สิงหาคม    พ.ศ.  2555  .

 

                                         (นายวรกฤช     นิ่งน้อย)

                                     ปลัดเทศบาล    ปฏิบัติหน้าที่

                                 นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา
 
 
 
   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งบริเวณรอบเขตเทศบาลฯ จำนวน ๑ งาน

 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง สมปอง บัวเกิด) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นาง สมปอง บัวเกิด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2555
53  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / อบจ. อยุธยา สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 09:35:42 pm
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ขนส่งทางน้ำ) อบจ.อย.เพื่อตรวจสอบดูแลทรัพย์สินสิ่งของ ของ อบจ.อย.

 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ขนส่งทางน้ำ) อบจ.อย.เพื่อตรวจสอบดูแลทรัพย์สินสิ่งของ ของ อบจ.อย. ตามรายการ ดังนี้
 
  ซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ขนส่งทางน้ำ)อบจ.อย. เพื่อตรวจสอบดูแลทรัพย์สินสิ่งของ ของ อบจ.อย. จำนวน ๑ โครงการ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกสารสอบราคา ชุดละ ๕๐๐ บาท ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aypao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๗๙๖-๔๕๐ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย สมชาย สุวิบาย)
 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง พวงทอง ณรงค์เดชา) 
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นาง พวงทอง ณรงค์เดชา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 31
54  หมวดหมู่ทั่วไป / บทความ ข่าวสารด้าน กล้องวงจรปิด CCTV / กล้องวงจรปิด CCTV พระเอกหรือผู้ร้าย เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 10:22:35 pm
กล้องวงจรปิด CCTV พระเอกหรือผู้ร้าย
กล้องวงจรปิด CCTV ถูกใช้งานในพื้นที่ กทม. มากว่า 20 ปีแล้ว การใช้แรกๆนั้นใช้เพื่อควบคุมสั่งการจราจรเป็นหลัก หลังจากนั้นจึงมีการใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตัวอย่างคดีดังที่ใช้กล้อง CCTV ในการสืบสวนและคลี่คล้ายคดี เช่น 15 คดีต่อไปนี้

1.ผู้ชมนุมล้อมกระทรวงมหาดไทย
2.รถตู้ตกทางด่วยพระราม 6
3.ลั่น RPG หน้ากระทรวงกลาโหม
4.สลายชุมนุม 10 เมษายน 2553
5.วางระเบิดกำแพงสนามม้านางเลิ้ง
6.รถตู้ตกทางด่วนวันที่ 31 ต.ค. 25553
7.ซีวิคชนรถตู้เสียชีวิต 9 ศพ (แพรวา)
8.วิสามัญหนุ่มคลั่งชิงรถ-ฆ่าแท็กซี่
9.ขับรถชนหมอมุก
10.ยิงนายก อบจ.ลพบุรี
11.ฆ่าเสี่ยดับคาเบนซ์
12.บุกเดี่ยวปล้นแบงก์ไทยพาณิชย์
13.ก่อการร้าย ระเบิดซอยปรีดีพนมยงค์ 31
14.มินิคูเปอร์ชนแล้วหนี
15.โรคจิตสาดน้ำกรดซึ่งหากไม่มี ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ก็อาจทำให้ต้องใช้เวลาในการค้นหาหลักฐานนานขึ้น หรืออาจทำให้รุปคดีนั้นเปลี่ยนไปเพราะไม่มีหลักฐานพิสูจน์ความผิดก็เป็นไปได้

 
นอกจากประโยชน์แล้ว กล้องวงจรปิด CCTV ได้เคยตกเป็นประเด็นร้อนเมื่อมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การใช้กล้องดัมมี่หรือกล้องหลอก จนทำให้เกิดการตรวจสอบทุจริตของกทม. ซึ่งได้ข้อสรุปในเวลาต่อมาว่าไม่พบการทุจริตในการจัดซื้อกล้อง CCTV ของกทม.

 
การใช้กล้องดัมมี่นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาก็มีการใช้กล้องดัมมี่ แต่จะไม่มีการระบุจุดที่ติดตั้ง หรือในประเทศสิงคโปร์ก็มีการติดตั้งกล้องหลอกไว้ตามบางแยกเพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่กล้าฝ่าฝืนกฎจราจร โดยมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนว่าจะทำให้ผู้คิดกระทำผิดเกิดความหวาดกลัว รู้สึกถึงต้นทุนที่สูงในการก่อเหตุ ทำให้ช่วยป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดได้ ทั้งยังประหยัดงบประมาณ โดยกล้องดัมมี่สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท 1.) ดัมมี่ แคเมร่า (Dummy Camera) เป็นกล้องที่มีลักษณะคล้ายกล้องวงจรปิด CCTV จริง อาจมีไฟกระพริบ หมุนกล้องได้ แต่ไม่สามารถถ่ายได้ 2.) ดัมมี่ เฮ้าส์ซิ่ง (Dummy Housing) เป็นอุปกรณ์หุ้มกล้องแต่ไม่มีกล้องอยู่ภายใน โดยแบบนี้จะติดตั้งบนเสาสูง เพื่อให้ผู้คนคิดว่ามีกล้องติดอยู่จริงและกล้องหลอกที่ทางกทม.ใช้เป็นแบบอุปกรณ์หุ้มกล้อง เพราะเมื่อมีงบประมาณจะได้ซื้อกล้องจริงใส่เข้าไปในกล่องให้ครบ


ส่วนด้านราคาก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกล้อง หากเทียบกับหน่วยงานอื่นที่มีการติดตั้งกล้อง CCTV เช่นกัน ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ท่าอากาศยานไทย พบว่าจะมีราคาอยู่ที่ 70,000 บาท - 1.2 ล้านบาทต่อชุด โดยกล้องที่ กทม.ใช้นั้นเป็นแบบ Hybrid ที่สามารถใช้งานทั้งในระบบ IP Network และระบบ

Analog ซึ่งใช้การเชื่อมสัญญาณภาพมายังศูนย์โดยสายเคเลบิลเส้นใยนำแสง ที่มีคุณภาพดีกว่าการเชื่อมแบบ ADSL คุณสมบัติทั้งหมดนี้ตรงกับการใช้งานที่ออกแบบไว้ ประชาชนสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบราคากล้อง CCTV จากสัญญาจ้างเหมา 4 ฉบับ ในเว็บไซต์สํานักงานการจราจรและขนส่ง


ขณะนี้ทางกทม.ได้มีการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ครบ 10,000 ตัว และกำลังดำเนินการติดตั้งเพิ่มให้ครบ 20,000 จุด ภายในปี 2555 ทั้งนี้ยังมีการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อเช่ยมโยงกล้องภายในและภายนอกอาคารกว่า 200,000 ตัว นี่เป็นการลงทุนเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวกรุงเทพฯ กว่า 10 ล้านคน

 
ที่มาจากหนังสือความจริงเรื่อง CCTV พระเอกหรือผู้ร้าย
55  หมวดหมู่ทั่วไป / บทความ ข่าวสารด้าน กล้องวงจรปิด CCTV / "ปตท."สั่งติดกล้องวงจรปิด ส่องปั๊ม 1,300 แห่งทั่วประเทศสกัดโจร เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 10:15:21 pm
"ปตท."สั่งติดกล้องวงจรปิดส่องปั๊ม 1,300 แห่งทั่วประเทศสกัดโจร


ปตท.ล้อมคอก สั่ง บริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมัน 1,300 แห่งทั่วประเทศ ป้องกันมิจฉาชีพแอบแฝงเข้ามาก่อเหตุร้าย ด้านตำรวจพัทยาเร่งล่าไอ้โรคจิตหื่นกามปล้ำสาวในห้องน้ำปั๊ม คาดเป็นคนในพื้นที่รู้เส้นทางเป็นอย่างดี

กรณี น.ส.ปอย (นามสมติ) ถูกไอ้โจรจิตแอบดูและทำร้ายหวังขืนใจในห้องน้ำปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนเทพประสิทธิ์ หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เคราะห์ดีฮึดสู้สุดฤทธิ์จนผู้ก่อเหตุถอดใจเผ่นหนี เหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 12 ส.ค ที่ผ่านมา ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 13 ส.ค. ร.ต.อ.พิทักษ์ เนินแสง พงส.(สบ1) สภ.เมืองพัทยา เจ้าของคดี เปิดเผยว่า จากการสอบสวนทราบว่าคนร้ายน่าจะปีนกำแพงปั๊มเข้ามาซ่อนตัวในห้องน้ำ เพื่อหวังแอบดูผู้เสียหายทำธุระส่วนตัว แต่เมื่อถูกจับได้จึงตรงเข้าทำร้ายหวังข่มขืน ยังดีที่ผู้เสียหายกัดฟันสู้จึงรอดมาได้ ซึ่งตามแนวทางการสืบสวนคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ เพราะรู้ช่องทางในการหลบกล้วงวงจรปิดและเส้นทางรอบปั๊มอย่างดี อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้เร่งแกะรอยล่าโจรโรคจิตรายนี้มาดำเนินคดีต่อไป

ด้าน ประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรบมจ.ปตท. กล่าวว่า ขณะนี้ผู้บริหารได้สั่งการให้เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดในปั๊มต่าง ๆ ของปตท.ทั่วประเทศให้เร็วยิ่งขึ้น หลังจากที่ได้รับทราบว่ามีคนร้ายพยามปืนห้องน้ำเพื่อเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้หญิง ภายในปั๊ม ปตท. ใน จ.ชลบุรี โดยเบื้องต้นติดตั้งกล้องอย่างน้อยปั๊มละ 4-5 ตัวกระจายบริเวณทางเข้าออกปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ และที่บริเวณเติมน้ำมัน รวมถึงจะให้ความสำคัญในพื้นที่บริเวณใกล้ห้องน้ำด้วย เพื่อสร้างความปลอดภัยกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากปตท. ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยกับผู้เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างมาก
 

ประเสริฐ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้กำชับให้เด็กปั๊มและรปภ. ช่วยดูแลตรวจสอบความผิดปกติ ภายในปั๊มตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงคอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตลอดเวลาและหากเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติสร้างประสานขอความช่วยเหลือได้ทันที ขณะที่ตอนนี้ปตท.มีปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ 1,300 แห่ง และผู้บริหารมีนโยบายติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครบทุกปั๊ม เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน รวมทั้งช่วยตำรวจในกรณีเกิดเหตุร้ายในบริเวณใกล้เคียงกับปั๊มน้ำมัน เพราะจะสามารถให้ภาพวงจรปิดแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการติดตามคนร้ายด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การติดตั้งกล้องได้ครบทั้งหมดคงจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง.

ที่มา http://www.dailynews.co.th/crime/149284
56  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพ สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 10:10:24 pm
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 
             สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามรายการ ดังนี้
                  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๑   รายการ
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะกรรมการจะเปิดซองส่วนที่ ๑  เอกสารคุณสมบัติในวันที่  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุ กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียด  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๓๑๕๙๓-๔ ในวันและเวลาราชการ
 
 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(นางจิรกร สาตราภัย) 
หัวหน้ากลุ่มการคลังและพัสดุ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัิติราชการแทน 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว เพ็ญลักษณ์ ล้วนสุธรรม) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นางสาว เพ็ญลักษณ์ ล้วนสุธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2555
 
57  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 10:07:10 pm
ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่องสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔ จำนวน ๑ ระบบ

 
          เทศบาลนครปากเกร็ดมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔ จำนวน ๑ ระบบ ตามรายการ ดังนี้
 
  ซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 จำนวน 1 ระบบ จำนวน ๑ รายการ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลนครปากเกร็ด
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง (ชั้น ๓) สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย ดนัย สุวรรณยี่)
 
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง สักการะ วงศ์ลำดวน) 
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นาง สักการะ วงศ์ลำดวน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 71/2555
58  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / อบต.เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด ( CCTV ) พร้อมติดตั้งระบบ เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 10:05:49 pm
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด ( CCTV ) พร้อมติดตั้งระบบ

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด ( CCTV ) พร้อมติดตั้งระบบ ตามรายการ ดังนี้
 
  กล้องวงจรปิด ( CCTV ) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบ ตามแบบ ปร.4 และแบบแปลนของ อบต.เกาะขนุน จำนวน ๖ จุด

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของอบต.ระดับอำเภอ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ และในวันที ๑๐ , ๑๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ยื่นซอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๕๕๒๕๙๖ ต่อ ๑๘,๑๙ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย สมชาย กมลวงษ์)
 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว สายฝน แสงสว่าง) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นางสาว สายฝน แสงสว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2555
59  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / อบต.วัดยางงาม จ.ราชบุรี สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 10:02:26 pm
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม
เรื่องสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องรับสำหรับประกาศพร้อมติดตั้ง

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องรับสำหรับประกาศพร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้
 
   โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)พร้อมเครื่องรับสำหรับประกาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และรับเอกสารยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จำหน่ายเอกสารราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๗๔๗๓๐๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย สนั่น มั่นหมาย)
 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว กัญจน์รัชฐาน์ พันธุ์แก้ว) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นางสาว กัญจน์รัชฐาน์ พันธุ์แก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555
60  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรุงเทพฯ สอบราคาจ้างจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 10:00:03 pm
ประกาศ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรุงเทพฯ
เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด ฝศษ.รร.นร.

 
             กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรุงเทพฯมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด ฝศษ.รร.นร.
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกองทัพเรือ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ฝศษ.รร.นร.
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ กองพัสดุ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ กองพัสดุ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/supplyonline/showsupply.php หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๗๕-๖๖๘๑, ๐-๒๔๕๓-๗๒๖๓ ในวันและเวลาราชการ
 
 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(พลเรือตรีพิทักษ์ พิบูลทิพย์) 
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 
 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาวาเอก สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นาวาเอก สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ จ.05/2555
 
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!