กล้องวงจรปิด CCTV | เว็บบอร์ด ศูนย์รวมข้อมูลด้านกล้องวงจรปิด
พฤศจิกายน 14, 2019, 07:04:47 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ThaiCCD.Com ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บบอร์ดกล้องวงจรปิด CCTV ^^
 
  หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
  แสดงกระทู้
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8
61  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / เทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 09:58:52 pm
ประกาศ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก

 
          เทศบาลตำบลมวกเหล็กมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดของเดิม  จำนวน  ๑๖  จุด  และติดตั้งเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  ๔  ตัว  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ  ประกอบด้วย
            ๑. เครื่องบันทึกข้อมูล DVR ๑๖ ช่อง  พร้อมจอไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว        จำนวน  ๑  เครื่อง
            ๒. กล้องวงจรปิด                                                                                จำนวนไม่น้อยกว่า  ๔  ตัว
            ๓. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๗ นิ้ว  ชนิดสี                                   จำนวน  ๑  จอ
            ๔. ทีวีสีขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๗  นิ้ว                                                                จำนวน  ๑  เครื่อง
            ๕. การติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ  ณ  จุดดูภาพ                                                จำนวน  ๓  จุด
                              ๕.๑ สำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
                              ๕.๒ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
                              ๕.๓ สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก (แสดงภาพที่เทศบาลฯ  และที่ศูนย์อาสาสมัคร
                                        ป้องกันภัยภายฝ่ายพลเรือน)
             ๖. เครื่องสำรองไป  ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ VA                                      จำนวน  ๑  ตัว
             ๗. ตัวบรรเทาภัย  จากฟ้าผ่า                                                              จำนวนไม่น้อยกว่า  ๔  ชุด
             ๘. คอมพิวเตอร์                                                                                                   จำนวน  ๒  ชุด
                              ๘.๑ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภายพลเรือน
                              ๘.๒ สำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
             ๙. การเชื่อมต่อระบบไร้สายในการับส่งสัญญาณ                        จำนวนไม่น้อยกว่า  ๓  ชุด
                  (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลมวกเหล็กเชื่อถือ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ภายในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ (ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอมวกเหล็ก) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.muaklek.go.th/index.php?name=news&file=readnews&id=36 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๖๓๓-๐๒๔๖ ต่อ ๒๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 
                ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕                 
 
 
 
(นาย สิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว สมฤดี วงษ์แสง) 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นาง นันทยา กาญจนะโภคิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 9/2555
62  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / เทศบาลตำบลอุทัย จ.อยุธยา สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 09:56:33 pm
ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง

 
          เทศบาลตำบลอุทัยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้
 
   เดินสายด้วยสัญญาณ FIBER OPTIC ระยะทางประมาณ 3-8 KM โดยมีจุดแยกสัญญาณเป็น RG 6 จำนวน 16 จุด จำนวน ๑ โครงการ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลอุทัย
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลอุทัย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๓๕๖๒๕๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย อรรถพร บุญจิตรากุล)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว สมหมาย วารีวงษ์) 
       ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นางสาว สมหมาย วารีวงษ์ ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2555
63  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / โรงพยาบาลมุกดาหาร สอบราคาจ้างจ้างเหมาติดตั้งระบบความปลอดภัยกล้องวงจรปิด CCTV เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 09:53:35 pm
ประกาศ โรงพยาบาลมุกดาหาร
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาติดตั้งระบบความปลอดภัยกล้องวงจรปิด CCTV

 
             โรงพยาบาลมุกดาหารมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาติดตั้งระบบความปลอดภัยกล้องวงจรปิด CCTV
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลมุกดาหาร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมุกดาหาร
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานวัสดุการแพทย์ ชั้น ๒ อาคารจักษุ โรงพยาบาลมุกดาหาร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลมุกดาหาร ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๖๑ ๑๒๘๕ ต่อ ๑๖๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายอุดม เพชรภูวดี) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว ฉวีวรรณ พันธุ์มณี) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นางสาว ฉวีวรรณ พันธุ์มณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2555
 
64  หมวดหมู่ทั่วไป / บทความ ข่าวสารด้าน กล้องวงจรปิด CCTV / ลำปางติดตั้งกล้องวงจรปิดทันสมัย-ดีสุดในภาคเหนือ เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 10:32:29 pm
ลำปางติดตั้งกล้องวงจรปิดทันสมัย-ดีสุดในภาคเหนือ


ลำปาง - ตำรวจลำปางติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่ทันสมัยและดีที่สุดของภาคเหนือ เพื่อเฝ้าระวังการจราจร-อาชญากรรม ในพื้นที่
ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางมาติดตามโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุการจราจร ด้วยกล้องวงจรปิด หลังทางจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด มาร่วมดำเนินการกับ บริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบสายใยแก้วนำแสงเพิ่มอีก 18 จุด จากเดิมมีกล้องวงจรปิดแบบกระบอกเพียง 9 จุด โดยใช้งบประมาณ กว่า 9 ล้านบาท
พล.ต.ต.พรชัย พักร์ผ่องศรี ผบก.ภ.จว.ลำปาง กล่าวว่า กล้องวงจรปิดที่มีการติดตั้งในพื้นที่ นอกจากจะใช้ในงานตรวจสอบด้านการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถ ใช้ในงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ได้อีกด้วยซึ่งกล้องตัวใหม่ แบบสายใยแก้วนำแสงนี้ สามารถหมุนได้ 360 องศาฯ และซูมภาพระยะไกลได้ถึง 1 กิโลเมตร ถือว่า เป็นกล้องวงจรปิดที่ทันสมัย และดีที่สุดในภาคเหนือตอนบน
ทั้งนี้ ที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากที่จะใช้ประกอบในการสืบสวนติดตามเหตุการณ์และรถที่ถูกนำมาใช้ก่อเหตุต่าง ๆ ในพื้นที่ตัวเมืองลำปาง นอกจากนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง บริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด มีแผนที่จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบใหม่เพิ่มอีก 37 จุด เพื่อคลอบคลุมจุดสำคัญต่าง ๆ อีก โดยจะต้องจัดหางบประมาณมาดำเนินการอีกกว่า 17 ล้านบาท
65  หมวดหมู่ทั่วไป / บทความ ข่าวสารด้าน กล้องวงจรปิด CCTV / กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้าย โจรใต้ 16 คน ยิงถล่มทหารตาย 4 ศพ เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 10:29:33 pm
กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้าย โจรใต้ 16 คน ยิงถล่มทหารตาย 4 ศพ

ดูคลิปวีดีโอที่เว็บ  http://www.youtube.com/watch?v=sxWy7TblrTY

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด 4 ตัวบริเวณที่คนร้ายยิงถล่มทหารจนเสียชีวิต 4 นาย และได้รับบาดเจ็บ 2 นาย ที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี ซึ่งสามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนตั้งแต่คนร้ายขับรถตามประกบจนยิงถล่ม  และเกิดปะทะกันบันทึกภาพโดย บริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด

หลังเกิดเหตุคนร้ายขี่รถกระบะ 3 คัน จำนวน 16 คน ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารจนเสียชีวิต 4 นาย ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าริมถนน จำนวน 4 ตัว ซึ่งสามารถจับภาพคนร้ายขณะก่อเหตุได้ชัดเจน และสามารถเห็นรูปพรรณของคนร้ายได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซู 2 คันแรกของคนร้ายขับประกบเจ้าหน้าที่ทหาร 4 นายที่ขับขี่รถ จยย. 2 คันที่นำหน้า แล้วถล่มยิงทันทีอย่างกระชั้นชิดทำให้ทหาร 4 นายเสียชีวิตทันที

ส่วนรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าของคนร้ายอีกคันที่ขับตามหลังซึ่งเป็นชุดคุ้มกันให้กับเพื่อนได้ยิงใส่ทหารอีก 2 คนที่ขับรถ จยย.ตามหลังจนบาดเจ็บ และเกิดการยิงปะทะกันขึ้น ขณะที่กลุ่มคนร้ายอีกชุดถล่มทหารชุดแรกได้ขนอาวุธปืนของทหาร และค้นตัวเพื่อขโมยสิ่งของ ก่อนจะวิ่งขึ้นรถยนต์หลบหนีไป

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมจากภาพกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะรูปพรรณของคนร้ายเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับแฟ้มประวัติของกลุ่มแนวร่วมที่มีหมายจับและผู้ต้องสงสัย ซึ่งจากการตรวจสอบภาพเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นแนวร่วมกลุ่มใหม่เข้ามาก่อเหตุครั้งนี้ด้วย

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้ที่  http://www.youtube.com/watch?v=sxWy7TblrTY  
66  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 / เทศบาลตำบลบางกระทึก จ.นครปฐม สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 10 จุด เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 11:01:00 pm
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก
เรื่องสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

 
          เทศบาลตำบลบางกระทึกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามรายการ ดังนี้
 
   กล้องวงจรปิด CCTV 10 ตัว และศูนย์มอร์นิเตอร์ 1 จุด จำนวน ๑๐ ชุด

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายกล้องวงจรปิดพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบางกระทึก ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคากล้องวงจรปิด ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยถือวันและเวลาที่เทศบาลลงรับจากไปรษณีย์เป็นการรับซอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคากล้องวงจรปิดซื้อ ในราคาชุดละ 1,000.- บาทได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลบางกระทึก ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.bangkrateuk.com/2011/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=98 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๘๒-๗๒๑๓-๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย ถาวร ประทุมเงิน)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว สุวิญญา ทองเมือง) 
       ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 โดย นางสาว สุวิญญา ทองเมือง ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2555
67  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 / วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 10:56:28 pm
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด

 
            วิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด ตามรายการ ดังนี้

                  กล้องวงจรปิด ติดตั้งบริเวณอาคารศิลปสากล โซน เอ และโซน บี และโรงอาหาร ๑,๒ 
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายกล้องวงจรปิดพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคากล้องวงจรปิด ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ฝ่ายบริหาร งานพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ฝ่ายบริหาร งานพัสดุ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๘๒-๒๑๗๔ต่อ๑๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ
 
 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(นางนพวรรณ รุจิภักดิ์) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาย วิรัช ก่อสันติมุกขัง) 
 ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 โดย นาย วิรัช ก่อสันติมุกขัง ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๘/๒๕๕๕
 
68  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 / เทศบาลตำบลกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 ตัว งบ 8 แสนบาท เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 10:53:15 pm
ประกาศเทศบาลตำบลกุยบุรี
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 8 จุด

 
          เทศบาลตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  ตามจุดที่เทศบาลตำบลกุยบุรีกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
              ๑. เครื่องบันทึก ๑๖ ช่อง แบบ H.๒๖๔ , RealTime (๔๐๐ fps)              จำนวน  ๑  ชุด
                  ๒. กล้องอินฟาเรด ๖๕๐ TVL. เลนส์ ๒.๘-๑๒ mm กันน้ำในตัว         จำนวน  ๘  ชุด
                  ๓. หม้อแปลงไฟ ๑๒V ๑A สำหรับเลี้ยงกล้อง                                           จำนวน  ๘  ชุด
                  ๔. ฮาร์ดดิส สำหรับเก็บข้อมูล ขนาด ๒ TB                                                 จำนวน  ๑  ชุด
                  ๕. จอรับสัญญาณภาพ ๓๒"                                                                           จำนวน  ๑  ชุด
                  ๖. ซอฟต์แวร์บริหารและจัดการกล้อง (CMS)                                            จำนวน  ๑  ชุด
                  ๗. รางเก็บสาย
                  ๘. สายสัญญาณภาพ RG๖ แบบภายนอก
                  ๙. สายไฟสำหรับเลี้ยงกล้อง ชนิด VCT ขนาด ๒x๑.๕ Sp.mm.
                  ๑๐. สายไฟเบอร์ออฟติกแบบภายนอก ๔ Core
                  ๑๑. ปลายสายสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติก
                  ๑๒. งานไฟเบอร์ออฟติก
                  ๑๓. อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ                                                                         จำนวน  ๒  ชุด
                  ๑๔. อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ                                                                         จำนวน  ๒  ชุด
                  ๑๕. อุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับงานติดตั้งกล้อง
                  ๑๖. เซ็ตอัพระบบ
                  (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารสอบราคา)
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๔,๕๐๐.-บาท  (-แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายกล้องวงจรปิดพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลกุยบุรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลกุยบุรี ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคากล้องวงจรปิด ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ซึ่งในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่ ห้องรับและเปิดซอง ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๔ (หลังใหม่) ระหว่าง ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และในระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลกุยบุรี ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. -๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ได้ที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลกุยบุรี ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.kuiburicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๖๘-๑๗๑๖ ต่อ ๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕     
 
 
 
 
(นาย ชูชีพ คงอภิรักษ์)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกุยบุรี
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว ประทุมทิพย์ แกมนาค) 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 โดย นางสาว ประทุมทิพย์ แกมนาค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555
69  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 / อบต.คลองตำหรุ จ.ชลบุรี สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งภายในเขต อบต.คลองตำหรุ เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 10:49:35 pm
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งภายในเขต อบต.คลองตำหรุ

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งภายในเขต อบต.คลองตำหรุ ตามรายการ ดังนี้
 
   กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งภายในเขต อบต.คลองตำหรุ จำนวน ๑ โครงการ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายกล้องวงจรปิดพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคากล้องวงจรปิด ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน อบต.คลองตำหรุ และ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง อำเภอเมืองชลบุรี ในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐.- บาท ได้ที่ สำนักงาน อบต.คลองตำหรุ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๑๔๕๕๘๓ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย นพดล บุญช่วย)
 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว จิดาภา นิสสัยสุข) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 โดย นางสาว จิดาภา นิสสัยสุข ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555
70  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 / อบต.นาแขม จ.เลย สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 16 ชุด เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 10:46:54 pm
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่องสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๖ ชุด

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๖ ชุด ตามรายการ ดังนี้
 
   กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๖ ชุด

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายกล้องวงจรปิดพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคากล้องวงจรปิด ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม (เฉพาะวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น ๒) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคากล้องวงจรปิด ซื้อ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๘๐๑๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย สุริยนต์ แสงชมภู)
 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนแขม
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง วิไลจิตร ศรีมาตย์) 
       ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 โดย นาง วิไลจิตร ศรีมาตย์ ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ๒/๒๕๕๕
71  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 / โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 30 ตัว เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 10:43:52 pm
ประกาศโรงพยาบาลบุรีรัมย์
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๓๐ ตัว

 
             โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๓๐ ตัว ตามรายการ ดังนี้
                  กล้องวงจรปิด จำนวน ๓๐ ตัว จำนวน ๑   รายการ
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายกล้องวงจรปิดพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคากล้องวงจรปิด ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ณ ห้องฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ - หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖๑๕๐๐๒ ต่อ ๓๔๑๐ ๓๔๑๗ ในวันและเวลาราชการ
 
 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายทรงศักดิ์ มยุระสาคร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (สาขาอายุรกรรม) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว พุฒชาติ แสงบุญส่ง) 
 เจ้าพนักงานธุรการ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 โดย นางสาว พุฒชาติ แสงบุญส่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 117/2555
 
72  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 / อบต.ตำบลขุนศรี จ.นนทบุรี สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 10:41:41 pm
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕     
( สำเนา )
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

*****************************************

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้าง  โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)    องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี    จะดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)     แบบดิจิตอล  ขนาด ๑/๓ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ TVL และ Lens ที่ใช้เป็นแบบ Autolris   ติดตั้ง  ๒ จุด  จุดที่ ๑ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีถึงจุดรอยต่อระหว่างตำบลบางภาษี  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม และจุดที่ ๒ จากองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีถึงรอยต่อตำบลคลองขวาง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  ๑  ป้าย        ราคากลาง ๙๙๙,๐๐๐.๐๐  บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)   โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศรคร       

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  โดยมีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขายกล้องวงจรปิดพัสดุที่สอบราคาจ้าง

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้นกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้นกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ผลิตหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  ให้เป็นผู้เสนอราคาสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ  โดยได้รับการรับรองและมีหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

                กำหนดขายและยื่นซองสอบราคากล้องวงจรปิด  ดังนี้

ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี  อำเภอไทรน้อย    จังหวัดนนทบุรี

                กำหนดยื่นซองวันสุดท้าย  ดังนี้

                ในวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา   ๑๐.๓๐  น. ถึง ๑๑.๐๐ น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ณ อาคารที่ว่าการอำเภอไทรน้อย (ชั้น ๒)

กำหนดเปิดซองเสนอราคากล้องวงจรปิด   ดังนี้

ในวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ณ   อาคารที่ว่าการอำเภอไทรน้อย  ชั้น ๒

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคากล้องวงจรปิดในราคาชุดละ ๑,๒๐๐- บาท ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหาร

ส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๘  สิงหาคม๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐– ๒๙๒๑- ๙๐๕๘ , ๐-๒๙๒๑-๙๘๓๓         ต่อ ๑๔,๑๕ 

                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   ๒๔   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

 

      (นายเข็ม   พุ่มแย้ม)

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
 
 
 
       
 
73  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 / ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 10:37:09 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามรายการ ดังนี้
 
  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๒ ระบบ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายกล้องวงจรปิดพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคากล้องวงจรปิด ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๐๔๐๕๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกสินทร์ พัฒนมณี)
 
ตำแหน่ง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว จิราพร หวังแก้ว) 
       ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 โดย นางสาว กมลา แสงศรีจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 22/2555
74  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 / อบต. จังหวัดตาก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 15 จุด เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 10:33:34 pm
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ จุด

  
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ จุด ตามรายการ ดังนี้
 
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 จุด จำนวน ๑ งาน

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายกล้องวงจรปิดพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบติดตั้งกล้องวงจรปิดราคา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ และสำหรับวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น ๒ หลังเก่า และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคากล้องวงจรปิดซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในราคาชุดละ ๓๐๐.-บาท ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๕๑-๘๓๑๕ ในวันและเวลาราชการ
 
  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
    
  
(นาย ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
  
(นางสาว นุชนาถร์ เทียนแก้ว)  
       ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 โดย นางสาว นุชนาถร์ เทียนแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 42/2555
75  หมวดหมู่ทั่วไป / บทความ ข่าวสารด้าน กล้องวงจรปิด CCTV / วีธีการดูสายกล้องวงจรปิด แบบ RG6 ว่าเป็นชีลส์ทองแดงแท้ หรือ ปลอม เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 06:56:52 pm
วีธีการดูสายกล้องวงจรปิด แบบ RG6 ว่าเป็นชีลส์ทองแดงแท้ หรือ ปลอม ปัจจุบันสาย RG6 ที่เป็นทองแดงปลอมมีขายเยอะมาก คือเอาเหล็กไปชุบทองแดง หรือ เหล็กผสมทองแดง ซึ่งไม่ใช่สายชีลส์ทองแดงแท้

คลิปวีดีโอการดูสายกล้องวงจรปิด  http://www.youtube.com/watch?v=WXWeyDTC69A

แนะนำการเลือกซื้อสาย RG6 ที่ใช้ในการเดินสาย กล้องวงจรปิด CCTV แบบชีลส์ทองแดง ว่าเป็นแบบทองแดง หรือ ทองแดงปลอม (ทองแดงผสมเหล็ก) ซึ่งหากเป็นสายทองแดงแท้ จะสามารถเดินสายกล้องวงจรปิดได้ไกลถึง 700-800 เมตรเลยทีเดียว ดูข้อมูลกล้องวงจรปิด ได้ที่เว็บ http://www.thaiccd.com
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!