กล้องวงจรปิด CCTV | เว็บบอร์ด ศูนย์รวมข้อมูลด้านกล้องวงจรปิด
สิงหาคม 22, 2019, 09:29:00 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ThaiCCD.Com ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บบอร์ดกล้องวงจรปิด CCTV ^^
 
  หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
  แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / รวมงานประมูล โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ!! / ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 14 ชุมชน เมื่อ: มิถุนายน 02, 2016, 09:19:19 am
ประกาศ เทศบาลเมืองคูคต   
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 14 ชุมชน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
    

          เทศบาลเมืองคูคตมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 14 ชุมชน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

     กล้อง cctv   จำนวน   ๑๔   แห่ง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองคูคต
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองคูคต ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตึกใหม่ (ชั้น ๔) และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khukhot.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๑๙๑๑๖๑๘ ในวันและเวลาราชการ
2  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / รวมงานประมูล โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ!! / ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2016, 11:55:59 am
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 20 จุด กล้อง 39 ตัว ภายในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอศรีประจันต์, และอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
    

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 20 จุด กล้อง 39 ตัว ภายในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอศรีประจันต์, และอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

     ดำเนินการจัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 20 จุด กล้อง 39 ตัว ภายในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอศรีประจันต์, และอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี   จำนวน   ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suphan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๕๒-๕๙๒๓ ในวันและเวลาราชการ
3  หมวดหมู่ทั่วไป / บทความ ข่าวสารด้าน กล้องวงจรปิด CCTV / Video Compression ของเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2016, 12:32:39 am
Video Compression ตัวช่วยลดขนาด แต่คุณภาพของภาพกล้องวงจรปิดยังดีเยี่ยม

ข้อมูลของภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งที่เป็นภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ล้วนแล้วแต่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำ “เทคโนโลยีการบีบอัดภาพ หรือ Video Compression” เข้ามาช่วย เพื่อลดขนาดข้อมูลภาพ แต่ยังคงคุณภาพของภาพให้ใกล้เคียงภาพต้นฉบับมากที่สุด และยังช่วยทำให้เหลือพื้นที่ในการบันทึกภาพมากขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการบีบอัดภาพที่นิยมนำมาใช้กับกล้องวงจรปิดอยู่ 3 ประเภท ได้แก่
MJPEG หรือ Motion JPEG : เป็นการใช้เทคโนโลยีบีบอัดภาพแบบ JPEG กับภาพแต่ละ Frame แล้วนำมาแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้มองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว รูปแบบเดียวกับการสร้างภาพการ์ตูน ซึ่งภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากเทคโนโลยีนี้จะมีคุณภาพสูง เพราะมีการให้ความสำคัญกับความละเอียดของภาพ แต่ละ Frame เป็นอิสระต่อกัน แต่มีไฟล์ข้อมูลที่หนักส่งผลทำให้การจัดเก็บในฮาร์ดดิสก์ค่อนข้างจะกินพื้นที่มาก ส่วนการส่งผ่านข้อมูลภาพในเครือข่าย LAN หรือผ่าน Internet จะกิน Bandwidth ค่อนข้างมาก

MPEG-4 หรือ MPEG-4 Part 2 : มีหลักการในการบีบอัดหรือลดขนาดของภาพ คือ ส่วนการประมวลผลจะมองภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นกลุ่มๆ ในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยภาพหลายๆ Frame เรียกว่า Group of Picture(GOP) เริ่มต้นจากการจัดเก็บภาพแรกไว้ก่อน เรียกว่า Key Frame หรือ i-frame จากนั้นจะตรวจสอบย่อยๆ คือ block โดยแต่ละ block ใน key frame เปรียบเทียบกับ frame ถัดๆ ไป คือ p-frame กับ b-frame ว่ามี block ใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจาก i-frame จึงจะทำการอัพเดทภาพนั้นๆ ด้วยการส่งเฉพาะ block ที่มีการเปลี่ยนไปให้เพื่อจัดเก็บหรือแสดงผลภาพที่อุปกรณ์ปลายทาง อาจจะเป็นเครื่องบันทึก NVR, โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ หาก Group of Picture มีขนาดใหญ่ i-frame จะมีจำนวนน้อย ซึ่งจะช่วยทำให้ Bit rate ลดน้อยลง ระบบจะใช้ Bandwidth น้อยลง
   เทคโนโลยีการบีบอัดภาพแบบ MPEG-4 ให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของภาพมากกว่าความละเอียดของภาพ จึงทำให้การดูภาพพร้อมกับเสียงมีความใกล้เคียงกันมาก นอกจากนี้ยังใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเคลื่อนไหวน้อยกว่าแบบ Motion JPEG สำหรับการส่งข้อมูลผ่าน LAN หรือ Internet จะกิน Bandwidth น้อยกว่า
H.264 หรือ MPEG-4 Part 10 : นอกจากใช้เทคนิคแบบเดียวกับ MPEG-4 Part 2 แล้ว เทคโนโลยี H.264 ยังใช้วิธีการสร้างภาพด้วยการแบ่ง block ออกเป็นพื้นที่ย่อยๆ 4x4 pixel แล้วสร้างภาพในพื้นที่ดังกล่าวด้วย pixel รอบๆ บริเวณนั้น ทั้งในแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยง การสร้างวิธีนี้จะช่วยลดขนาดของไฟล์ข้อมูลได้ โดยจะลดขนาดได้ถึง 80% เมื่อเปรียบเทียบกับ MJPEG (Motion JPEG) และลดได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับ MPEG-4 นอกจากนี้ยังมีเทคนิค Motion Compensation ที่สามารถกำหนดขนาดและรูปร่างของ block ได้ เมื่อต้องการค้นหา block ที่เหมือนกันในการส่งข้อมูล motion vector และหากไม่สามารถค้นหา matching block ใน i-frame ส่วนประมวลผลสามารถไปค้นหาจาก block อื่น ๆ ภายใน frame เดียวกันได้ และเพื่อแก้ปัญหาภาพแตกเมื่อแสดงผลจะมีการใช้ Deblocking Filter เป็นการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของสีที่บริเวณขอบรอยต่อระหว่าง block แล้วปรับ Pixel ที่รอยต่อระหว่าง block ทำให้ภาพที่ได้มีความเนียนมากขึ้น

แม้จะลดขนาดไฟล์ แต่คุณภาพของภาพยังดีเหมือนเดิม นี่คือ Video Compression
4  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 / สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2015, 05:02:51 pm
องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)   
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีราคาชุดละ  500.00  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ราคาชุดละ  500.00  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
5  หมวดหมู่ทั่วไป / บทความ ข่าวสารด้าน กล้องวงจรปิด CCTV / กล้องวงจรปิดระบบhd-cvi เมื่อ: สิงหาคม 13, 2015, 07:32:29 pm
แนะนำการเลือกกล้องวงจรปิดที่เหมาะกับงานภายนอก
การใช้งานกล้องวงจรปิดที่เหมาะกับงานภายนอกโดยลักษณะเหมาะกับด้านนอกนั้นจะต้องแข็งแรงและป้องกันน้ำได้ซึ่งด้านทั่วไปแล้วกล้องวงจรปิดที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานภายนอกจะเป็นกล้องวงจรปิดแบบทรงกระบอกลักษณะของทรงกระบอกภายนอกจะมีลักษณะคล้ายกระบอกเมื่อก่อนจะมีขนาดใหญ่แต่ในปัจจุบันมีลักษณะเล็กลงและมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น
ระบบของกล้องวงจรปิดแบบทรงกระบอกมีทั้งแบบไอพี แบบHD-CVIและระบบอนาล็อก ระบบกล้องวงจรปิดประเภทไอพีจะมีความคมชัดสูงสามารถเห็นใบหน้าได้ชัดเจนเมื่อติดภายนอกหรือภายในจะเห็นชัดแม้กระทั่งป้ายทะเบียนรถยนต์ซึ่งกล้องวงจรปิดแบบไอพีจะมีความเหมาะสมพื้นที่ที่สำคัญหรือติดตั้งกับงานที่สำคัญส่วนระบบHD-CVIจะเป็นระบบใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแทนที่ระบบกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อกซึ่งกล้องวงจรปิดแบบHD-CVIจะมีทั้งประเภทใช้งานภายในและภายนอกโดยภาพจะเป็นHDแต่ด้านราคาจะไม่แพงมากส่วนด้านประเภทกล้องแบบอนาล็อกที่เป็นระบบที่มีมานานแล้วและอีกไม่นานก็จะลดน้อยลงไปซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตแต่HDขึ้นมาเพื่อความต้องการของผู้ซื้อที่ต้องการความคมชัดของภาพมากยิ่งขึ้นตามระบบที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
โดยสรุปแล้วกล้องวงจรปิดที่เหมาะกับวิธีการใช้งานแบบภายนอกจะเป็นทรงกระบอกมากกว่ากล้องวงจรปิดแบบโดมและกล้องวงจรปิดแบบทรงกระบอกส่วนในด้านลักษณะภายนอกจะได้รับความนิยมมากกว่าเนื่องจากความที่มีลักษณะแข็งแรงและสามารถกันน้ำกันฝนได้และยังมีอีกหลายรูปแบบให้เลือกซื้อมาใช้งานและเลือกราคาได้ตามที่เราต้องการ
6  หมวดหมู่ทั่วไป / บทความ ข่าวสารด้าน กล้องวงจรปิด CCTV / บริษัทกล้องวงจรปิดโอกามิเปิดรับซับติดตั้ง เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 07:27:49 pm
บริษัทโอกามิเอนเตอร์ไพรส์จำกัดเปิดรับซับติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ 02-543-6905 หรือติดต่อที่อีเมล์ sale@okami.co.th
หน้า: [1]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!