กล้องวงจรปิด CCTV | เว็บบอร์ด ศูนย์รวมข้อมูลด้านกล้องวงจรปิด
ตุลาคม 22, 2019, 11:53:21 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ThaiCCD.Com ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บบอร์ดกล้องวงจรปิด CCTV ^^
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศ เทศบาลตำบลกระดังงา สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลกระดั  (อ่าน 3907 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
admin
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2012, 02:17:20 pm »

ประกาศ เทศบาลตำบลกระดังงา
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา

  
          เทศบาลตำบลกระดังงามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา  โดยทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ จุด  (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด)
           
                   ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐.-บาท  (-สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว ๗%  (ราคากลางก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๗๐,๐๙๓.๔๖ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๕,๙๐๖.๕๔ บาท)
          
                  การสอบราคาจ้างครั้งนี้ ถ้าผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้าง "เทศบาลตำบลกระดังงา" จะพิจารณาทำสัญญาในวงเงินที่หักภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ออก และเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
        
                  ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาปริมาณงานเอง จะนำเอาราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. จะต้องเป็น "นิติบุคคล" บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ
                   ๒. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                   ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลกระดังงา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒)
                  ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                  ๕. มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๙๘,๐๐๐.-บาท    (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลกระดังงาเชื่อถือ

                   กำหนดดูสถานที่ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. พร้อมกัน ณ กองช่าง เทศบาลตำบลกระดังงา โดยมีเจ้าหน้าที่นำพาไปดูสถานที่และกำหนดรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการและหากผู้ไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลตำบลกระดังงา จะถือว่าได้ทราบสถานที่และรายการละเอียดต่างๆ แล้วจะโต้แย้งภายหลังมิได้ หรือเรียกร้องสิทธิอื่นใดอีกมิได้
                  
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาให้ผู้เสนอราคาผนึกซองสอบราคาให้เรียบร้อยและจ่าหน้าซองถึง "ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา" โดยระบุที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๒/๒๕๕๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ณ กองคลัง - งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา ยกเว้นในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้ยื่นซองสอบราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ณ ห้องประกวดราคา/สอบราคาศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด สำหรับการยื่นซองทางไปรษณีย์จะถือเอาวันและเวลาที่ลงรับซองจากไปรษณีย์กำหนดเป็นเกณฑ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประกวดราคา/สอบราคาศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
                
                    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะประกาศผลผู้มีคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๔ ที่เข้าเสนอราคาหรือไม่ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
                
                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ กองคลัง - งานพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลตำบลกระดังงา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ www.kdg.ob.tc หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๖-๑๕๓๗ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ
                
                     อนึ่ง ผู้ที่เสนอราคาสูงหรือต่ำกว่าราคากลางเกินกว่าอัตราร้อยละ ๑๕ ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงเหตุผลที่เสนอราคาดังกล่าวให้ชัดเจนต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามแบบที่กำหนดไว้ พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) และรับรองความถูกต้องให้เรียบร้อยโดยให้แนบมาพร้อมในซองใบเสนอราคาในวันยื่นซอง
      
 
  
                ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕                
  
  
  
(นาย สมภพ รัตนไพบูลย์)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
 

 
สำเนาถูกต้อง  
  
(นางสาว วราภรณ์ ศรีวงษา)  
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 โดย นาง รุ่งรักษ์ สุวรรณกิตติกุล ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2555
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!