กล้องวงจรปิด CCTV | เว็บบอร์ด ศูนย์รวมข้อมูลด้านกล้องวงจรปิด
ตุลาคม 22, 2019, 11:01:17 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ThaiCCD.Com ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บบอร์ดกล้องวงจรปิด CCTV ^^
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด CCTV เฝ้าระวังในที่สาธารณะ จังหวัดสิงห์บุรี  (อ่าน 49348 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
admin
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 11:01:25 pm »

ร่างขอบเขตของงาน(TERM OF REFERENCE:TOR)
โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังโดยใช้เทคโนโลยี (CCTV SYSTEM)ในที่สาธารณะ
พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  
 

1.หลักการและเหตุผล ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ปัญหาอาชญากรรมได้แก่การโจรกรรมทรัพย์สินตลอดจนปัญหายาเสพติดได้สร้างความเดือนร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน
2.วัตถุประสงค์ ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด
  (1.)เพื่อเป็นการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  (2.) เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการก่ออาชญากรรม
  (3.) เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม
3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา
  3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น     และต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
  3.4   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  3.5  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไม่ต่ ากว่า 3 ล้านบาท ต่อ 1 สัญญา
ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นผลงานที่ด าเนินการมาแล้วไม่เกินกว่า 2  ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวด
ราคาฯ หรือเป็นสัญญาจ้างที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ให้กับ กับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ต ารวจภูธรจังหวัดเชื่อถือ
  3.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทย กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตราอักษรกล้อง
ชนิดที่เสนอ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  สามารถให้บริการตรวจสอบและสนับสนุน
ภายหลังการขายได้ ทั้งนี้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เสนอต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตโปรแกรมระบบ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ที่เสนอว่าอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถใช้งานร่วมกับซอฟแวร์
ที่ผู้เสนอราคาได้น าเสนอต่อต ารวจภูธรจังหวัด ฯ
4.แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
  ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับ
การใช้งาน ความสะดว กในการซ่อมบ ารุงและการหาอะไหล่ในอนาคต    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดกล้อง
วงจรปิด ประกอบด้วย  
 
 
- 2 -  
 
 
1.  กล้องวงจรปิด สีแบบไอพี จ านวน 32 ชุด
2.  กล้องวงจรปิด IP SPEED DOME จ านวน 23 ชุด
3.  กล้องวงจรปิด อินฟราเรด จ านวน 17 ตัว  
4.  คอมพิวเตอร์ส าหรับบันทึกและควบคุมกล้องวงจรปิด จ านวน 7 ชุด
5.  จอแสดงผล  จ านวน 7 ชุด
6.  อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าส าหรับคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1000VA จ านวน 7 ชุด
7.  เครื่องพิมพ์สี แบบอิงค์เจท จ านวน 7 ชุด
8.  แป้นควบคุมกล้องแบบ PTZ จ านวน 7 ชุด  
9.  ตู้คอมพิวเตอร์แขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 7 ชุด
10. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ กล้องส่งทะเบียนรถยนต์เวลากลางคืน จ านวน 7 ชุด
11. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ FIBER เป็น 10/100 BASE – T จ านวน 38 ชุด  
12. สวิทซ์ฮับ จ านวน 26 ชุด

มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคและลักษณะกล้องดังนี้
  
                    1.คุณลักษณ์เฉพาะของกล้องอินฟราเรดย้อนแสงแบบ  IP  Camera(สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้)
จ านวน 32  ชุด  
1.1  คุณสมบัติของตัวกล้อง
        
 
1.1.1  ขนาดและชนิดของอุปกรณ์รับภาพ (Image Senser)ไม่น้อยกว่า  1/3" Sony Progressive CCD
 
 
1.1.2  ขนาดของภาพ (Picture Elements)ไม่น้อยกว่า
 
1280(H) x 960 (V)
 
 
1.1.3  ปริมาณแสงน้อยสุดที่มองเห็น (Minimum Illumination)  Color 0.03 lux @ F 1.2
 
    
 
  
B/W 0.001 lux @ F 1.2
 
 
1.1.4  การปรับความเร็วของชัดเตอร์ (Shutter Speed) ไม่น้อยกว่า  1~ 1/10000 sec.
 
 
1.1.5  การปรับสมดุลย์ของแสงสีขวา (White Balance)ไม่น้อยกว่า  Manual / ATW (1500 ~ 15000K)
 
 
1.1.6  คุณสมบัติของเลนส์
        
 
1.1.7  ชนิดของเลนส์ (Lens Type)
 
Fixed lens (CS-mount)
 
 
1.1.8  ทางยาวโฟกัสไม่น้อยกว่า (Focal Length)  f=4mm; F/1.5
  
 
1.1.9  มุมมองไม่มากกว่า (View Angle)
 
H: 65.4°, V: 49.9°  
 
1.2  คุณสมบัติของภาพเคลื่อนไหว (Video)
 
 
  
 
1.2.1  การบีบอัดภาพ (Video Compression)ไม่น้อยกว่า
 
H.264 / MJPEG / MPEG-4
 
 
1.2.2  การส่งภาพออก (Video Streaming)ไม่น้อยกว่า
 
Simultaneously H.264+MJPEG or H.264+MPEG4
 
1.2.3  ความละเอียด (Resolution)ไม่น้อยกว่า
 
 
  
 
 
1  H.264  
  
1280x960/HD 720p/D1/VGA/QVGA/CIF/QCIF
 
 
2  MJPEG
  
1280x960/HD 720p/D1/VGA/QVGA/CIF/QCIF
 
 
3  MPEG-4
  
1280x960/HD 720p/D1/VGA/QVGA/CIF/QCIF
 
 
- 3 -  
 
 
 
1.2.4  ความละเอียดของภาพและจ านวนภาพต่อวินาที (Image Resolution and Frame Rate)
 
 
 
1  ไม่น้อยกว่า1280 x 960 @ 12.5/15 fps
      
 
 
2  ไม่น้อยกว่า720p @ 25/30fps
      
 
1.2.5  การตั้งค่ารูปภาพ (Image Setting)
      
 
 
1  ความสว่าง (Brightness)
 
Manual
  
 
 
2  ความเร็วในการถ่ายภาพ (Exposure)
 
Auto / Manual / Fixed Shutter
 
 
 
3  การชดเชยการย้อนแสง (Back light)
 
On/Off
  
 
 
4  ความคมชัดของภาพ (Sharpness)
 
Manual
  
 
 
5  การปรับความเปรียบต่างของแสง (Contrast)  Manual
  
 
 
6  การปรับสมดุลย์ของแสงสีขวา (White Balance)  Auto / Manual / Indoor / Outdoor
 
 
7  การขยายภาพแบบดิจิตอล (Digital Zoom)ไม่น้อยกว่า  1x ~ 16x
  
 
 
8  การหมุนภาพ (Image Rotation)ไม่น้อยกว่า
 
Flip, Mirror, and 180° Rotate
 
 
 
9  การปรับย้อนแสง (WDR=Wide Dynamic Range)  Off / 4 Level Adjustment
 
 
 
10  การลดสัญญาณรบกวนแบบ 3D (Noise Reduction 3D)  On/Off
  
 
 
11  สามารถปิดบังบางจุดของภาพได้ (Privacy Mask)  On/Off
  
 
 
12  สามารถเลือกรูปแบบการปิดบังได้ (Privacy Mask Type)  Transparent, Color
 
 
 
13  สามารถเลือกการใช้งาน ICR ได้
 
Auto/On/Off
  
 
1.2.6  การขยายภาพ (Zoom)
      
 
 
1  การขยายภาพแบบดิจิตอลไม่น้อยกว่า (Digital Zoom)  6x
  
1.3  คุณสมบัติของเสียง  (Audio)
      
 
1.3.1  การส่งเสียงออก (Audio Streaming)
 
Two-way
  
 
1.3.2  มีช่องให้ต่อเสียงเข้าและออก (Input/output)  Line out, Line in/Mic in
 
 
1.3.3  การบีบอัดเสียง (Audio Compression)
 
G.711/G.726
  
1.4  ระบบเครือข่าย
        
 
1.4.1  การเชื่อมต่อของระบบ (Interface)ไม่น้อยกว่า
 
10/100Mb Ethernet (RJ-45)
 
 
1.4.2  รูปแบบการสื่อสาร (Protocols)
 
TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP,FTP,  
          
SMTP, DHCP and IGMP
 
 
1.4.3  ระดับของรหัสผ่าน (Password Levels)
 
User and Administrator
 
 
1.4.4  ดูภาพด้วยโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ท (Internet Browser)  Internet Explorer (6.0+)
 
 
1.4.5  บัญชีผู้ใช้งานได้สูงสุด (User Account)
 
20
  
                
 
 
 
 
 
 
- 4 -  
 
 
คุณลักษณ์เฉพาะของกล้องย้อนแสงแบบ  IP Camera (สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้)
1.5  ลักษณะทางกายภาพ (Mechanical)
      
 
1.5.1  การเชื่อมต่อของระบบ (Interface)
      
  
1  ขั้วต่อไฟเลี้ยงกล้อง (Power)
 
3 pins terminal block
 
  
2  ขั้วต่อระบบเครือข่าย (Ethernet)
 
RJ-45
  
  
3  ช่องเสียบหน่วยความจ าที่กล้อง (Micro SD slot)  Support Micro SD/SDHC (card is not included)
  
4  ขั้วต่อเสียง (Audio)
 
Stereo phone jack, O 3.5mm
 
  
5  ขั้วต่อเซ็นเซอร์ (Alarm)
 
4 pins terminal block, pitch 3.5mm
  
6  ขั้วต่อเลนส์แบบออโตไอริส (Auto Iris)  DC Drive
  
  
7  ขั้วต่อภาพออกแบบอนาล็อค (Analog Video)  1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC
 
 
1.5.2  สัญลักษณ์แสดงสถานะ (LED Indicator)
 
Power, Link, ACT
 
 
1.5.3  ขั้วต่อเซ็นเซอร์ (Alarm)
      
  
1  ต่อเข้า (Input)
  
5V 10kΩ pull up
 
  
2  ต่อออก (Output)
  
Photo Relay Output 300VDC/AC
 
          
4 pins terminal block
 
1.6  คุณสมบัติทั่วไป (General)
        
 
1.6.1  Hardware
        
  
1  หน่วยความจ าแบบ Flash ROM
 
32MB
  
  
2  หน่วยความจ าแบบ SD RAM
 
128MB
  
 
1.6.2  อุณหภูมิใช้งาน (Operating Temperature)  0°C ~ 50°C
  
 
1.6.3  ความชื้นสูงสุด (Humidity)
 
10% to 90%, No Condensation
 
 
1.6.4  ระดับแรงดันที่ใช้ได้ (Power)
 
DC12V / PoE / AC24V
 
 
1.6.5  ก าลังงานสูญเสียไม่เกิน (Power Consumption)  6W
  
 
1.6.6  มาตราฐานที่ได้รับ (Certification)
 
CE, FCC, RoHS Compliant
 
1.7  ระบบของคอมพิวเตอร์ที่สามารถดูภาพได้ (Viewing System Requirements)
  
 
1.7.1  ดูภาพด้วยคอมพิวเตอร์ที่มี OS ดังนี้ได้ (Operating system)  Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7
 
1.7.2  การดูภาพด้วยโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ท (Web browser)  Mozilla Firefox, Safari,  
 
          
Internet Explorer 6.x or above
 
 
1.7.3  การดูภาพด้วยอุปกรณ์ไร้สาย (Cell phone viewer)  3GPP player
  
 
1.7.4  การดูภาพเคลื่อนไหว (Stream player)
 
Real Player 10.5 or above
 
          
Quick Time 6.5 or above
  
 
 
 
- 5 -  
 
 
       2.คุณลักษณ์เฉพาะของกล้องสีแบบไอพี ปรับมุมมองได้ และขยายภาพได้(IP Speed DomeCamera)จ านวน 23 ชุด
 
     2.1 คุณสมบัติของตัวกล้อง
        
2.1.1  ขนาดและชนิดของอุปกรณ์รับภาพ ไม่น้อยกว่า  1/4" Sony CCD
 
2.1.2  การขยายภาพด้วยเลนส์ (Optical Zoom)ไม่น้อยกว่า
 
ขยายได้ไม่น้อยกว่า 32 เท่า
 
2.1.3  การขยายภาพแบบดิจิตอล (DigitalZoom)ไม่น้อยกว่า
 
ขยายได้ไม่น้อยกว่า 6 เท่า
 
2.1.4  ขนาดของอุปกรณ์รับภาพที่ใช้งานได้ (Effective Pixels)  ไม่น้อยกว่า 480k (NTSC) / 570k (PAL)
2.1.5  ความละเอียดของภาพ (Horizontal Resolution)  ไม่น้อยกว่า 520 TV Line
 
2.1.6  ระบบสัญญาณภาพ ( Scanning System)
 
NTSC / PAL
  
2.1.7  จังหวะการท างาน (Synchonization)
 
Internal / Line Lock
 
2.1.8  สัญญาณภาพและข้อต่อ (Video Output)
 
1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC
 
2.1.9  อัตราส่วนของสัญญาณภาพต่อการรบกวน (S/N Ratio)  > 50 dB (AGC Off)
 
2.1.10  ปริมาณแสงน้อยสุดที่มองเห็นได้ (Minimum Illumination)  0.1 Lux; 0.01 Lux (B/W)
 
2.1.11  ทางยาวโฟกัสไม่น้อยกว่า (Focal Length)
 
3.4 to 122.4mm
 
2.1.12  การปรับความชัดของภาพ (Focus Mode)
 
Auto / Manual
  
2.1.13  การปรับสมดุลย์ของแสงสีขวา (White Balance)  Auto / Manual
  
2.1.14  การปรับม่านรูรับแสง (Iris Control)
 
Auto / Manual
  
2.1.15  การปรับความเร็วของชัดเตอร์ (Electronic Shutter)  1/1 to 1/10k sec.
 
2.1.16  การเลือกวิธีควบคุมอัตราขยาย (AGC Control)  Auto / Manual
  
2.1.17  การชดเชยภาพที่ย้อนแสง (Backlight Compensation)  On / Off
  
 
     2.2 คุณสมบัติของเลนส์          
2.2.1  มุมมองแบบกว้างไม่น้อยกว่า (Wide)
 
57.8 (H)
  
2.2.2  มุมมองแบบมองไกลไม่น้อยกว่า (Tele)
 
1.7 (H)
  
     2.3 การใช้งานทั่วไป
          
2.3.1  การหมุนซ้าย/ขวา ไม่น้อยกว่า (Pan Travel)  360⁰ Endless
  
2.3.2  การหมุนก้มเงย ไม่น้อยกว่า (Tilt Travel)
 
-10⁰ to 190⁰
  
2.3.3  ความเร็วในการหมุน (Manual Speed)
 
0.5⁰ to 90⁰ /s
  
2.3.4  การตั้งค่าล่วงหน้า (Presets)
 
256
  
2.3.5  ความแม่นย าในการตั้งค่าล่วงหน้า (Preset Accuracy)  0.225⁰
  
2.3.6  ความเร็นในการหมุนเมื่อใช้การตั้งค่า (Preset Speed)  5⁰ to 400⁰ /s
  
2.3.7  การหมุนไปตามล าดับ (Sequence)
 
8
  
2.3.8  การหมุนไปหมุนกลับ (Auto Pan)
 
4
  
2.3.9  การหมุนแบบตรวจการ (Cruise)
 
8
  
 
 
- 6 -  
 
 
2.3.10  กลับมาท างานเมื่อมีไฟฟ้า (Resume After Power Loss)  Yes
  
2.3.11  ฟังชั่นหลัก (Home Function)
 
Preset
  
        
Sequence
  
        
Auto Pan
  
        
Cruise
  
2.3.12  การปรับภาพกลับหัว (Auto Flip)
 
Image / Mechanical / Off
 
2.3.13  การปรับความเร็วของชัดเตอร์ (Digital Slow Shutter)  On / Off
  
2.3.14  Wide Dynamic Range
  
On / Off
  
2.3.15  IR Cut Filter (Day & Night)
 
On / Off
  
2.3.16  การหยุดภาพ (Image Freeze)
 
On / Off
  
2.3.17  การกลับภาพ (Image Inverse)
 
On / Off
  
2.3.18  การลดสัญญาณรบกวนแบบ 2D (Noise Reduction 2D)  On / Off
  
2.3.19  การลดสัญญาณรบกวนแบบ 3D (Noise Reduction 3D)  On / Off
  
2.3.20  การลดการสั่นของภาพ (Electronic Image Stabilizer)  On / Off
  
2.3.21  รูปแบบการสื่อสารควบคุม (Built-in Protocol)  DSCP
  
        
Pelco P / Pelco D
 
        
AD422
  
        
Philips
  
        
Kalatel
  
        
VCL
  
        
JVC
  
        
 
  
          
      
 
        
  
       2.4 ระบบเครือข่าย
          
2.4.1  การเชื่อมต่อของระบบ (Interface)
 
10/100Mbps RJ45 Ethernet
 
2.4.2  การบีบอัดภาพ (Video Compression)
 
H.264 / MJPEG
 
2.4.3  การส่งภาพออก (Video Streaming)
 
H.264 x 3 + MJPEG x 1
 
        
H.264 x 4
  
2.4.4  ความละเอียดของภาพ (Video Resolution)  D1: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL)
        
CIF: 352 x 240 (NTSC) / 352 x 288 (PAL)
2.4.5  จ านวนภาพต่อวินาที (Frame Rate)
 
60fps @ Dual D1
 
2.4.6  การบีบอัดเสียง (Audio Compression)
 
G.711 / G.726 ADPCM
 
2.4.7  การส่งเสียงออก (Audio Streaming)
 
Full Duplex / Half Duplex / Simplex
 
 
- 7 -  
 
 
2.4.8  รูปแบบการสื่อสาร (Protocols)
 
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP,
        
ICMP, FTP, SMTP, DHCP
 
2.4.9  ความปลอดภัย (Security)
  
HTTPS / IP Filter / IEEE802.1x
2.4.10  การเตือน (Alarm)
  
Input: 4 Sets, 5V 10kΩ pull up
        
Output: 1 Set, Relay Output, max. 2A
        
DC30V / 0.5A AC125V
 
2.4.11  การท างานเมื่อมีการเตือนเกิดขึ้น (Alarm Reaction)  Preset
  
        
Sequence
  
        
Auto Pan
  
        
Cruise
  
2.4.12  การเตือนเหตุการณ์ (Event Notification)
 
HTTP / FTP / SMTP
 
2.4.13  หน่วยความจ าและขนาด (Local Storage)
 
MicroSDHC up to 32GB
 
2.4.14  มีการตรวจการเชื่อมต่อ (Network Failure Detection)  Yes
  
2.4.15  โปรแกรมท่องเว็บที่ใช้ได้ (Web Browser)
 
Internet Explorer (6.0+)
 
        
Firefox
  
        
Google Chrome
 
        
Safari
  
     2.5 สภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานได้
      
2.5.1  อุณหภูมิที่ใช้งานได้ (Operating Temperature)  Indoor: 0 to 40C
 
        
Outdoor: -40 to 50C
 
2.5.2  อุณหภูมิในห้องเก็บ (Storage Temperature)  -20 to 75C
  
2.5.3  ความชื้นที่ใช้งานได้ (Operating Humidity)  up to 95% non-condensing
 
2.5.4  ความชื้นในห้องเก็บ (Storage Humidity)
 
5%~90% non-condensing
 
     2.6 แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ (Power Input)
      
2.6.1  ในอาคาร (Indoor)
  
24VAC / High Power POE, max. 30W
2.6.2  นอกอาคาร (Outdoor)
  
24VAC / High Power POE, max. 60W
     2.7 ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ (Power Consumption)
      
2.7.1  ในอาคาร (Indoor)
  
20W
  
2.7.2  นอกอาคาร (Outdoor)
  
65W (w/ Heater)
 
     2.8 มาตราฐานที่ได้รับ (Regulatory)
        
2.8.1  CE
          
2.8.2  FCC
          
2.8.3  RoHS
          
 
 
- 8 -  
 
 
2.8.4  IP66
          
 
 
          
 
      3.คุณลักษณ์เฉพาะของกล้องวงจรปิดอินฟราเรด แบบมองเห็นในที่มืด IP IR Camera     จ านวน 17 ชุด
 
3.1คุณสมบัติของตัวกล้อง
    
 
3.1.1  ขนาดและชนิดของอุปกรณ์รับภาพ (Image Sensor)  2-Megapixel Progressive 1/2.7"CMO
  
ขนาดความละเอียดของภาพ (Sensor Resolution)  1920(H) x 1080(V)
 
3.1.2  เลนส์ (Lens)
  
Fixed focal, fixed iris Lens
  
ทางยาวโฟกัสไม่น้อยกว่า (Focal Length)
 
F1.5 /f = 4.0 mm
  
มุมมองไม่มากกว่า (View Angle)
 
78°
  
ขนาดของอุปกรณ์รับภาพ (Image Format)  1/2.7"  
 
3.1.3  การท างานที่มีแสงและไม่มีแสง (Day and night)  Automatic removable infrared-cut
 
3.1.4  จ านวนดวงอินฟราเรด (Infrared LEDs)
 
23 IR LEDs , IR Illuminating up to 30
 
 
 
 
  
Removable IR-cut filter
 
3.1.5  ปริมาณแสงน้อยสุดที่มองเห็น (Minimum Illumination)  0.1 Lux / F1.5 (Without IR LED )
 
 
 
 
 
0 Lux / F1.5 ( With IR LED )
 
3.1.6  ความเร็วของชัดเตอร์ (Electronic Shutter Speed)  1~ 1/10000 sec.
 
3.2 คุณสมบัติของวีดีโอ (Video)
 
 
 
3.2.1  การบีบอัดภาพ (Video Compression)
 
H.264 & MJPEG
 
3.2.2  ความละเอียดของภาพและจ านวนภาพต่อวินาที (Resolution and Frame Rate)
 
 
 
 
  
1920x1080@15fps
 
 
 
 
  
1280x720@30fps
 
 
 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 06, 2012, 11:11:47 pm โดย admin » บันทึกการเข้า
admin
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 11:02:08 pm »

 
  
640x480 @30fps
 
 
 
 
  
320x240 @30fps
 
3.2.3  การส่งภาพออกแบบหลากหลาย (Multi-view streaming)  Up to 2 Streams
 
3.2.4  การตั้งค่าของภาพ (Image settings)
 
AWB (Auto-White-Balance),  
  
 
    
AEC (Auto-Exposure-Control),
  
 
    
AGC (Auto-Gain-Control),
  
 
    
Sharpness, Image Quality, Time Stamp
  
 
    
and Text Overlay(18 characters), Expos
  
 
    
Privacy Mask, ICR Automatic, manual
 
3.2.5  ขั้วต่อภาพแบบอนาล็อค (Analog Video backup)   BNC for analog video backup
 
3.2.6  ภาพนิ่ง (Picture)
  
JPEG
 
3.2.7  ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ (Video Record)   AVI format
 
 
- 9 -  
 
 
3.3  คุณสมบัติของเสียง (Audio)
 
 
 
3.3.1  การต่อเสียง (Audio In/Out)
 
External Audio in/Out
 
3.3.2  การส่งเสียงออก (Audio Streaming)
 
Two-way
 
3.3.3  การบีบอัดเสียง (Audio Compression)
 
G.711/G.726
3.4  การขยายแบบดิจิตอล (Pan/Tilt/Zoom)
 
Digital Zoom 16x
3.5  ระบบเครือข่าย (Network)
    
 
3.5.1  Ethernet
  
10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)
 
3.5.2  รูปแบบการสื่อสาร (Protocols)
 
IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP,  
          
ICMP,FTP, SMTP, DHCP, PPPoE,
 
3.5.3  มาตราฐานใช้ร่วมกัน (ONVIF support)
 
        Yes
 
3.5.4  เชื่อมต่อได้สูงสุด (Number of client)
 
        20
3.6  การรักษาความปรอดภัย (Security)
 
Multi-level user access with password prote
3.7  การเตือนและการจัดการ (Alarm and Event Management)
 
 
3.7.1  การตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Detection)  2 Detection Areas with individual sensitivity
 
3.7.2  การแจ้งเตือนทางอีเมล์ (E-Mail Alert)
 
2 E-mail address
 
3.7.3  การส่งไฟล์ไปยังปลายทาง (FTP Uploading)           2 FTP servers address and login settings
 
3.7.4  การเตือนที่หน้าเว็บ (HTTP Notification)
 
  1 HTTP notification for instant notification
 
3.7.5  การต่อเซ็นเซอร์และแสดงผล (DI/DO)
 
One D/I and one D/O for external sensor an
 
 
      
notification
 
 
        
   คุณลักษณ์เฉพาะของกล้องแบบมองเห็นในที่มืด  IP IR Camera
 
3.8  คุณสมบัติทั่วไป (General)
    
 
  3.8.1  ระบบ (System)
    
 
 
หน่วยความจ าแบบ Flash ROM
 
128MB
  
หน่วยความจ าแบบ SD RAM
 
128MB
 
  3.8.2  แรงดันไฟฟ้า (Power & Consumption)
 
12V/1A DC, PoE, AC24V
  
ก าลังงานที่ใช้ไม่มากกว่า (Power consumption)     Max. 9W
 
  3.8.3  การเชื่อมต่อ (Interface & Buttons)
 
RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
          
3.5 mm Speaker
          
3.5mm MIC
          
DC Power jack
          
AC power terminal block
          
BNC analog video output
          
General I/O Terminal Block(DI/DO)
 
 
- 10 -  
 
 
 
3.8.4  มีช่องเสียบหน่วยความจ าแบบ SD (Local Storage)  Build-in Micro SD/SDHC slot
 
3.8.5  สภาวะแวดล้อมในการท างาน (Operation conditions)
 
  
1  อุณหภูมิใช้งาน (Operating Temperature)  -10°C ~ 50°C
  
2  ความชื้นสูงสุด ไม่เกิน (Humidity)
 
10% to 90%, No Condensation
  
3  อุณหภูมิห้องเก็บ (Storage Temperature)  -20°C ~ 70°C
  
4  ความชื้นในห้องเก็บไม่เกิน (Storage Humidity)  0% ~ 90%
 
3.8.6  สัญลักษณ์แสดงสถานะ (LED Indicator)
 
Status/Ethernet (Power/Link)
 
3.8.7  มาตราฐานที่ได้รับ (Approvals)
 
CE, FCC, RoHS Compliant
3.9  ขาตั้งและอุปกรณ์หุ้มกล้อง (Housing and Bracket)  Weather-proof IP66-rated housing
          
Mounting bracket w/ cable management
3.10  ระบบของคอมพิวเตอร์ที่สามารถดูภาพได้ (Viewing System Requirements)
 
3.10.1  ดูภาพด้วยคอมพิวเตอร์ที่มี OS ดังนี้ได้ (Operating system)  Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7
 
3.10.2  การดูภาพด้วยโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ท (Web browser)
 
 
 
1  ส าหรับ MJPEG video
 
Firefox,Safari, Mozilla, Netscape
  
2  ส าหรับ H.264 video
 
Internet Explorer 6.0 or above
 
3.10.3  การดูภาพด้วยอุปกรณ์ไร้สาย (Cell phone viewer)  3GPP player
 
3.10.4  การดูภาพเคลื่อนไหว (Stream player)
 
Real Player 10.5 or above
          
Quick Time 6.5 or above
            
4.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลระดับสูง จ านวน  7  เครื่อง  มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคดังนี้  
4.1รุ่นซีพียู  ไม่น้อยกว่า  Intel Core i5
4.2ความถี่ซีพียู  ไม่น้อยกว่า  2.8 GHz
4.3ฮาร์ดดิสก์      4TB (2TB จ านวน 2 ลูก)
4.4ระบบปฏิบัติการ  Windows 7
4.5ประเภทของเคส  Tower
หน่วยความจ า ไม่น้อยกว่า  4096 MB
การ์ดกราฟฟิค  AMD Radeon HD 6570
 
5.จอแสดงภาพกล้องวงจรปิด จ านวน  7  ตัว  มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคดังนี้
5.1 จอแสดงภาพ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ
เครื่องบันทึกภาพ  
5.2จอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
5.3ความละเอียดจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า WXGA (1,366 x 768) Pixel
5.4Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 11,000 : 1
 
 
- 11 -  
 
 
5.5มีช่องสัญญาณ (Video input) ไม่น้อยกว่า  2  ช่อง  
5.6มีช่องสัญญาณดิจิตอล (HDMI)ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
5.7มีช่องต่อ PC input ( D-SUB 15 PIN)
 
6.เครื่องส ารองไฟ 1500 VA จ านวน  7  เครื่อง มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคดังนี้
  
ก าลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า
  
1500VA (900 วัตต์)
ระบบ UPS
  
Digital Line Interactive UPS with Stabillizer
ระบบควบคุม
  
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8บิต
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า  
  
220 โวล์ AC +/- 25%
ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า
  
50Hz +/- 6%
แรงดันไฟฟ้าขาออก
  
220 โวล์ AC +/- 10%
ความถี่ไฟฟ้าขาออก
  
50Hz +/- 0.1%
ระยะเวลาในการโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟ
 
2 – 4 มิลลิวินาที
ไฟฟ้ารัดวงจรทางด้านเอ้าต์พุต
 
หยุดการท างานอัตโนมัติ
ระบบป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินก าลัง
 
ป้องกันด้วยเบรคเกอร์
อัตราก าลังไฟฟ้าสูงสุด
  
1,600,000 วัตต์ ภายใน 100 ไมโครวินาที  
สัญญาณเสียงรบกวน
  
น้อยกว่า 40 dB
ท างานได้ที่อุณหภูมิ
  
0 – 45 องศาเซลเซียส
ท างานได้ที่ความชื้นไม่เกิน
 
0 – 95 (ไม่มีไอน้ า)
 
7.เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท จ านวน 7 เครื่อง
7.1 อักษรด า กระดาษเอ 4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 26 แผ่นต่อนาที
7.2 อักษรสี กระดาษเอ 4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 17 แผ่นต่อนาที
7.3 ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 9600x2400 dpi
7.4 จ านวนหัวฉีดทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 2368
  8.แป้นควบคุมกล้องแบบ PTZ  จ านวน 7 ชุด
8.1  คุณสมบัติด้านเทคนิคของคันโยกควบคุมกล้องแบบปรับมุมมองได้ (Technical Specifications)
 
8.1.1  ควบคุมได้3แกน โยกซ้าย-กล้องหมุนซ้าย/โยกขวา-กล้องหมุนไปทางขวา, หมุนแกน-ขยายภาพ
  
และอีก 2ปุ่มเป็นแบบสนามแม่เหล็ก
  
 
8.1.2  มีปุ่มกด 10 ปุ่มที่สามารถโปรแกรมการท างานได้
 
 
8.1.3  การเชื่อมต่อเป็นแบบ USB
  
8.2  คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Specifitions)
 
 
 
- 12 -  
 
 
 
8.2.1  Joystick Travel
  
36 (18 from center)
 
8.2.2  Centering
  
Single spring, omnidirectional
 
8.3.3  Housing
  
High impact glass-filled nylon
 
8.4.4  Breakout force
  
0.109 Nm
 
8.5.5  Operational force
  
0.151 Nm
 
8.6.6  Maximum force
  
0.169 Nm
 
8.7.7  Operating temperature
 
-25 C to 70 C
 
8.7.8  Life cycles
  
3000000
8.3  คุณสมบัติทางไฟฟ้า (Electrical Specifications)
 
 
8.3.1  Supply voltage (USB bus):
 
Vdd = 5V+/-.5V
 
8.3.2  Supply current (USB bus)
 
32mA
 
9.ตู้คอมพิวเตอร์แขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 7 ชุด
ชนิด
    
32 นิ้ว แขวนผนัง
ขนาด
    
60 x 40 x 32.0
FRAME
  
2.0 ม.ม.
ประตูหน้า (Front
Door)    
1.2 ม.ม.
ประตูหลัง (Rear Door)
  
1.2 ม.ม.
ด้านข้าง (Side Panel)
  
1.2 ม.ม.
Mounting Profiles
  
2.0 ม.ม.
10.อุปกรณ์แปลงสัญญาณกล้องส่องทะเบียนรถยนต์เวลากลางคืน  จ านวน 17 ชุด
ต้องสามารถแปลงสัญญาณจากกล้องส่งทะเบียนรถเวลากลางคืนได้
 
11.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ FIBER เป็น 10/100 BASE – T จ านวน 38 ชุด  
 
มาตราฐาน    ไม่น้อยกว่า
 
IEEE 802.3 (10BASE-T)
        
IEEE 802.3U (100BASE-TX/FX)
การเชื่อมต่อ
  
1 x RJ45
        
1 x Fiber
ระยะสายไกลสุด  ไม่น้อยกว่า
 
UTP (Cat # 3, 4, 5, 6)
        
Fiber 2km., 120km., 60km.
แรงดันไฟฟ้า  ไม่น้อยกว่า
 
12โวล์ DC
 
 
- 13 -  
 
 
MDI/MDI-X
  
เลือกเองอัตโนมัติ  
อุณหภูมิ ใช้งาน
  
0 – 50 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ ในห้องเก็บ
  
-20 – 70 องศาเซลเซียส
ความชื้น ใช้งาน  ไม่น้อยกว่า
 
10% - 90%
ความชื้น ห้องเก็บ  ไม่น้อยกว่า
 
5% - 90%
 
12.สวิทซ์ฮับ จ านวน 26 ชุด
ช่องเสียบ (PORTS)
  
8 x 10/100/1000 BASE-T
    
  
DC power socket
ระบบเชื่อมต่อแบบเครือข่าย (NETWORK INTERFACE)  10Base-T, UTP/ STP category 3 or 5 cable
 
      
100Base-TX UTP/ STP category 3 or 5 cable
 
      
1000Base-T, UTP/ STP category 5 cable, 4 pairs
SWITCH FABRIC
  
16Gbits
 
      
11.9Mpps
BUFFER ARCHITECTURE
 
128KBytes
SWITCHING DATABASE
 
8K MAC address entries
ไฟแสดงสถานะ (LED)
  
System: Power
 
      
Port:Link/activity, 1000M
ก าลังไฟ (POWER CONSUMPTION)
 
15 Watts
แรงดันไฟฟ้า (POWER REQUIREMENT)
 
DC input 9/12V,1/1.25A
ความชื้น ใช้งาน
  
5% - 95%
อุณหภูมิ ใช้งาน
  
0 – 40 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ ในห้องเก็บ
  
-40 – 70 องศาเซลเซียส

บันทึกการเข้า
admin
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 11:02:35 pm »

13.รายละเอียดอื่น ๆ
13.1ในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) จุดศูนย์กลางการควบคุมจะอยู่ที่สถานี
ต ารวจภูธร 7 สถานี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับชมภาพจากกล้องที่จุดย่อยทุกจุด ผ่าน
ระยะไกลได้แบบ Realtime แม้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่มีปัญหา
13.2 ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการประสานงานกับสถานีต ารวจในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV
SYSTEM) และยอมรับการปรับปรุง แก้ไข รายละเอียดการติดตั้ง จากสถานีต ารวจ หากการ
ปรับปรุงดังกล่าวท าให้สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
13.3 ผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์ ที่ออกแบบและผลิตโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์และผลิตขายทั่วไปที่
สามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องมิใช่ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นน ามาติดเครื่องหมายการค้า
ของตนเอง (OEM) หรือผลิตที่เป็นเฉพาะคราวเพื่อยื่นประมูลงานแก่ทางต ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
เท่านั้น
 
 
- 14 -  
 
 
13.4 ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการส ารวจและออกแบบระบบ รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมด ทั้งนี้ผู้
เสนอราคาต้องจัดท ารายละเอียดรูปแบบการเชื่อมต่อ ระยะทาง แผนผังต าแหน่งการติดตั้ง รูปแบบ
การติดตั้งอุปกรณ์ ทุกจุด มาพร้อมกับเอกสารประมูล ในวันยื่นซอง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ แผนผัง
ต าแหน่งการติดตั้ง เบื้องต้นได้ที่ต ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
13.5 ผู้เสนอราคาต้องออกแบบระบบและจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมด  ให้สัมพันธ์กัน  โดยต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามที่ระบุไว้  โดยมีเอกสารยืนยันคุณสมบัติและเอกสารยืนยันผลการทดสอบให้ครบถ้วน  ในวันยื่น
ซอง  
13.6 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการติดตั้งและ Configuration ระบบ รวมทั้ง
อุปกรณ์ทั้งหมดที่จ าเป็นในการเสนอราคาครั้งนี้ จนกระทั่งระบบ สามารถใช้งานได้เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
13.7 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาให้พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ ในกรณีอุปกรณ์หลายรุ่น
(Model) ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน โดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่น หรือ Series ใด
และ Option ใด  
13.8 ผู้เสนอราคาต้องท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดระหว่างอุปกรณ์ที่เสนอกับรายละเอียด
คุณลักษณะที่ได้ก าหนดไว้ว่าตรงกันหรือไม่ รวมทั้งน าเสนอคุณสมบัติที่ดีกว่าเพิ่มเติม (หากมี)
พร้อมระบุเอกสารหรือข้อมูลประกอบ
13.9 ผู้เสนอราคาต้องน าอุปกรณ์ระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) มาทดสอบให้กับคณะกรรมการ
พิจารณาในวันเปิดซอง จ านวน 1 จุด  
13.10 ก่อนการตรวจรับครุภัณฑ์ ผู้เสนอราคาต้องท าการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งาน
ระบบ ทุกจุด จ านวนไม่น้อยกว่าจุดละ 2 คน เพื่อดูแล ปรับปรุงแก้ไขระบบ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13.11 ผู้เสนอราคาต้องจัดท าคู่มือส าหรับผู้ดูแล ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) จ านวนไม่น้อยกว่า
2 ชุด
13.12 การรับประกันระบบและตัวอุปกรณ์ ต้องรับประกันทั้งอะไหล่และค่าบริการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2
ปี นับถัดจากวันตรวจรับพัสดุ เมื่อระบบหรือตัวอุปกรณ์ มีปัญหาตามระยะเวลาประกันบริษัทฯ
ต้องเข้ามาด าเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่งโมง นับถัดจากที่ได้รับแจ้งจากต ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  หากบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ
ต้องน าอุปกรณ์ส ารองที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมหรือสูงกว่ามาทดแทนไปจนกว่าจะซ่อมเสร็จ
สมบูรณ์ หากบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ บริษัทฯต้องยินยอมให้ ปรับในอัตราวันละ 2,000
บาท โดยหักจากเงินค้ าประกันสัญญาของบริษัทฯ
14.ระยะเวลาด าเนินการส่งอบงาน
  ภายใน  90 วัน
15.วงเงินงบประมาณ 5,999,400.-บาท(ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
  
 
 
- 15 -  
 
 
16.สถานที่ติดต่อ
  เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว  
  16.1 ทางไปรษณีย์
   ส่งถึง  ประธานคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
      ต ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี – บางพาน  
ต าบลบางมัญ   อ าเภอเมืองสิงห์บุรี        
    จังหวัดสิงห์บุรี
    ๑๖๐๐๐
  16.2 E – mail  : singburi.department.4@royalthaipolice.go.th
  คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference:TOR) ได้ร่วมกันจัดท าขอบเขตของ
 
  
พันต ารวจโท     วรพจน์    รุ่งกระจ่าง     ประธานกรรมการ
       ( วรพจน์    รุ่งกระจ่าง  )  
 
ดาบต ารวจ      เจษฏ์          ปัสตัน           กรรมการ
           ( เจษฎ์          ปัสตัน )
 
        สิบต ารวจโท หญิง ประไพรจิต เกตยา     กรรมการ
     ( ประไพรจิต      เกตยา )  
 
        สิบต ารวจโท หญิง จินตนา ศรีอินทร์      กรรมการ
( จินตนา   ศรีอินทร์  )  
 
         ดาบต ารวจ    สุเทพ    น้อยบุ่งค้า     กรรมการ/เลขานุการ
     ( สุเทพ    น้อยบุ่งค้า )
 
 
 
 
 
/ ภาคผนวก ...
 
 
 
- 16 -  
 
 
 
ภาคผนวก
 
บริเวณจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และคอมพิวเตอร์ส าหรับบันทึกภาพ มีดังนี้
 
จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ   สภ.เมืองสิงห์บุรี   จุดติดตั้งกล้องดังนี้
  1.ถนนสายเอเชีย ทางแยกต่างระดับเหนือ
  2.แยกไฟแดงก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา
  3.แยกขนสรรค์ หน้าโรงแรมแกรนด์ลีโอ
  4.สี่แยกไฟแดงวัดสว่างอารมย์
  5.แยกเลี่ยงเมืองตัดถนนสายสิงห์บุรี-บางระจัน
จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ   สภ.อินทร์บุรี   จุดติดตั้งกล้องดังนี้
1.แยกไฟแดงถนนสายเอเชีย
  2.ตลาดเทศบาลอินทร์บุรี
  3.สามแยกก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา
  4.สี่แยกไฟแดงถนนสายสิงห์บุรี-ชัยนาท
จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ   สภ.พรหมบุรี   จุดติดตั้งกล้องดังนี้
  1.ถนนสายเอเชีย บริเวณทางเข้า สภ.พรหมบุรี
  2.ตลาดวัดกุฎีทอง
จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ   สภ.บางระจัน   จุดติดตั้งกล้องดังนี้
  1.สามแยกไปรษณีย์  
  2.สี่แยกไหสี่หู
จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ   สภ.ท่าช้าง   จุดติดตั้งกล้องดังนี้
  1.สี่แยกท่าช้าง
  2.ตลาดท่าช้าง
จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ   สภ.ค่ายบางระจัน   จุดติดตั้งกล้องดังนี้
  1.แยกท่าข้าม
  2.หน้าอ าเภอค่ายบางระจัน
จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ   สภ.โพทะเล   จุดติดตั้งกล้องดังนี้
  1.แยกหนองลี
  2.แยกปากดง
 
 
 
 
- 17 -  
 
 
เอกสารการประกวดราคา  
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่    ๑ /๒๕๕๕
โครงการจ้างติดตั้งระบบเฝ้าระวังโดยใช้เทคโนโลยี CCTV ในที่สาธารณะพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ตามประกาศ
ต ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี  ลงวันที่        มิถุนายน  ๒๕๕๕  
__________________________________________________________________________________________
    
  ด้วยต ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “  ส านักงาน  ”            มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเฝ้าระวังโดยใช้เทคโนโลยี CCTV ในที่สาธารณะพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้
๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะกล้องวงจรปิด
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือค้ าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๗ สูตรการปรับราคา  
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร                                                                                                      
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑                
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๘
          /๒.๔ ผู้เสนอราคา...
 
 
- 18 -  
 
 
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน     ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
 เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของต ารวจภูธรจังหวัด
๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านบาท ต่อ ๑ สัญญา
ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นผลงานที่ด าเนินการมาแล้วไม่เกินกว่า  ๒ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวด
ราคาฯ หรือเป็นสัญญาจ้างที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ให้กับ กับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ต ารวจภูธรจังหวัดเชื่อถือ
๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทย กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตราอักษรกล้อง
ชนิดที่เสนอ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  สามารถให้บริการตรวจสอบและสนับสนุน
ภายหลังการขายได้ ทั้งนี้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เสนอต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตโปรแ กรมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV  software) ที่เสนอว่าอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถใช้งานร่วมกับซอฟแวร์
ที่ผู้เสนอราคาได้น าเสนอต่อต ารวจภูธรจังหวัด ฯ
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา
            ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ
            ๓.๑ ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                    (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทออกให้ในปีปัจจุบัน
         (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด    ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม     และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง และส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้ในปีปัจจุบัน
   (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเ ป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)  
     (๓)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
     (๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.๙  (๑)
            ๓.๒  ส่วนที่  ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
     (๑)   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคล
อื่นท าการแทน
 
 
- 19 -  
 
 
   (๒)  หลักประกันซองตามข้อ ๕  
    (๓)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง
   (๔)  บัญชีรายการคุณลักษณะเฉาะของกล้องวงจรปิดทั้งระบบ  
   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.๙ (๒)
๔.   การเสนอราคา
  ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น       และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ ของ
ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
  ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งบัญชีข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ของกล้องวงจรปิดทั้งระบบ  
  ๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
  ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน  ๙๐  วัน    
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากต ารวจภูธรจังหวัดให้เริ่มท างาน
  ๔.๕ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคาควร ตรวจดู          
ร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่              
เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.  ณ  ห้องประกวดราคา(ห้องประชุม ๒ )
ต ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
             เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้างต้นแล้ว   จะไม่รับ
เอกสารโดยเด็ดขาด
  คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น ผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง   ผู้เสนอราคากับผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๑.๘ (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  ๓.๒    และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะ
ของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอื่นใด  ที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา         ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วย วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ ๑.๘๑ (๒)  
คณะกรรมการประกวดราคา จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา     และต ารวจภูธร
จังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
 
 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 06, 2012, 11:12:31 pm โดย admin » บันทึกการเข้า
admin
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 11:02:42 pm »

- 20 -  
 
 
  ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น          เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ      
ผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    
ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือเป็นผู้เสนอราคา     ที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น      และเมื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว   จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือก่อนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา    แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน
เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา    จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  หรือข้อขัดข้องไม่อาจ
แก้ไขได้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา   และก าหนดวัน  เวลาและ
สถานที่  เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ  ระหว่างการประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
  ๔.๗  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
      (๑)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
       (๒)ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะต้องเริ่มต้นที่  
๕,๙๙๙,๔๐๐.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)      
      (๓)  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่ก าหนด
      (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว จะต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
      (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว จะต้องเสนอราคา และการเสนอราคาจะต้องไม่ผิดเงื่อนไขที่ก าหนด
โดยเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล    
                   (๖) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ  (ถ้ามี)รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
               (๗) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา    และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคา
ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุดโดยลงลายมือชื่อในแบบ บก .
๐๐๘ แบบยืนยันราคาครั้งสุดท้ายในการเสนอราคา
      (๘)  ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ   และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  
 
 
 
 
- 21 -  
 
 
๕.  หลักประกันซอง
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค   จ านวน  ๒๙๙,๙๗๐.-บาท  (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้
  ๕.๑  เงินสด
  ๕.๒  เช็ คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่ายในนามต ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสาร
ทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓   วันท าการของทางราชการ
  ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน  ข้อ   ๑.๖  (๑)
  ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงิน
ทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ        ค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว      โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖  (๑)
  ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย
  หลักประกันซองตามข้อนี้  ต ารวจภูธรจังหวัดจะส่งคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  ๑๕ วันนับถัด
จากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่า
กรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
  ๖.๑  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้     ส านักงานจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
  ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓   หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ  
๔ แล้ว  คณะกรรมการด าเนินการจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ        ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ต ารวจภูธรจังหวัด เท่านั้น
  ๖.๓   ต ารวจภูธรจังหวัด สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้  
      (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื้อ /รับเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ      
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลั กฐานการรับเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน  
      (๒)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น    
 
 
- 22 -  
 
 
  ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการ
ประกวดราคา หรือส านักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ ส านักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา    หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
   ๖.๕.  ต ารวจภูธรจังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของส านักงานเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคา  จะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้   รวมทั้ง ต ารวจภูธรจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้   คณะกรรมการ
ประกวดราคา หรือ ต ารวจภูธรจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคา
สามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่
รับฟังได้  ต ารวจภูธรจังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น/
  ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘  
ส านักงานมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวและต ารวจภูธรจังหวัดจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  
๗.  การท าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในข้อ  ๑.๕   กับต ารวจภูธรจังหวัดภายในเวลา ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
ส านักงานยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันซองอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
   ๗.๑  เงินสด
   ๗.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายในนามต ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี   โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้น ไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ
   ๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแ บบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ   ๑.๖  (๒)
 
 
- 23 -  
 
 
   ๗.๔  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศ ไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
   ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย
   หลักประกันข้อนี้จะส่งคืนให้   โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก  ข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว  
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญาซึ่ง
แบ่งงวดงาน ๕ งวด  
  งวดที่ ๑  วงเงินประมาณ  ๕๐%   ระยะเวลา  ๓๐  วัน
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการส่งมอบอุปกรณ์กล้องวงจรปิดทั้งหมดครบถ้วน  พร้อมทั้งคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ท าการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
๑.กล้องวงจรปิดสีแบบไอพี จ านวน ๓๒ ชุด
๒.กล้องวงจรปิด IP SPEED DOME จ านวน ๒๓ ชุด
๓.กล้องวงจรปิดอินฟราเรด จ านวน ๑๗ ตัว  
๔.คอมพิวเตอร์ส าหรับบันทึกและควบคุมกล้องวงจรปิด จ านวน ๗ ชุด
๕.จอแสดงผล  จ านวน ๗ ชุด
๗.เครื่องพิมพ์สีแบบอิงค์เจท จ านวน ๗ ชุด
๘.แป้นควบคุมกล้องแบบ PTZ จ านวน ๗ ชุด  
๙.ตู้คอมพิวเตอร์แขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๗ ชุด
๑๐.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ กล้องส่งทะเบียนรถยนต์เวลากลางคืน จ านวน ๗ ชุด
๑๑.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ FIBER เป็น ๑๐/๑๐๐ BASE – T จ านวน ๓๘ ชุด  
๑๒.สวิทซ์ฮับ จ านวน ๒๖ ชุด
  งวดที่ ๒  วงเงินประมาณ  ๑๐ %   ระยะเวลา  ๒๐  วัน
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด CCTV     ที่เขตอ าเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วเสร็จ
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท าการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
  งวดที่ ๓  วงเงินประมาณ  ๑๐ %   ระยะเวลา  ๒๐  วัน
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด CCTV     ที่เขตอ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอ  
ท่าช้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท าการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
  งวดที่ ๔  วงเงินประมาณ  ๑๐ %   ระยะเวลา  ๒๐  วัน
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV     ที่เขตค่ายบางระจัน และเขตต าบล
โพทะเลแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท าการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
 
 
 
- 24 -  
 
 
  งวดที่ ๕  วงเงินประมาณ  ๒๐ %   ระยะเวลา  ๓๐  วัน
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV   ที่เขตอ าเภออินทร์บุรี และเขตอ าเภอ
บางระจันแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท าการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว  
๙. อัตราค่าปรับ
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗  จะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตาม
แบบ ดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับถัดจากวันที่ส านักงานได้รับมอบงาน  หากมีการช ารุดบกพร่องของงาน จ้างอันเกิดจากที่ผู้
รับจ้างได้กระท าไว้ โดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ     ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๒๔ ชั่วโมง  นับจากวันที่ได้รับแจ้ง      
 
๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
  ๑๒.๑   เมื่อต ารวจภูธรจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ    
รับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
           (๑)  แจ้งการสั่งหรือการน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ   ต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน  ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
           (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรืออื่นที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รั บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
           (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การ
พาณิชย์นาวี
  ๑๒.๒   ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อต ารวจภูธรจังหวัดแล้ว
จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ๔.๗ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)          มิฉะนั้น ส านักงาน
จะริบหลักประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)   รวมทั้งอาจพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
 
 
 
- 25 -  
 
 
  ๑๒.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งต ารวจภูธรจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไ ม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗      ส านักงานจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น     (ถ้ามี)    รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบ     ของทางราชการ
  ๑๒.๔  ส านักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)
๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
  การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้าง
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์  ประเภทงานก่อสร้าง        สูตรและวิธีการค านวณ
ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา  หรือ
ภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๗
๑๔.  มาตรฐานฝีมือช่าง
  เมื่อส านักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว    
ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันของทางราชการ  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.  หรือ
เทียบเท่าจากสถาบั นการศึกษาที่ ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้  โดยต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน  ในแต่
ละสาขาช่างอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   ๑.   วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
๑๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎ หมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
เคร่งครัด
                                                                                
               ต ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
 
                             วันที่               เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
          พลต ารวจตรี    โกศล     บัวประเสริฐ
                 (  โกศล     บัวประเสริฐ )  
                               ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
 
บริษัทขายกล้องวงจรปิด http://www.thaiccd.com
ข้อมูลด้านกล้องวงจรปิด CCTV  http://www.thaiccd.com/webboard/index.php


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 06, 2012, 11:14:39 pm โดย admin » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!